Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/99

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

 

Του Σωματείου με την επωνυμία

«ΑθλητικόςΜοτοσυκλετιστικός Όμιλος Καστοριάς»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση, σκοπός, μέσα, έδρα, επωνυμία

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται στην Καστοριά σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Καστοριάς» με έδρα την πόλη της Καστοριάς και έμβλημα μια μοτοσυκλέτα σχηματισμένη με τα αρχικά Μ.Ο.Κ .

  

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:

·        η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσικλέτας καθώς και κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο, όπως οργάνωση αγώνων ή επιδείξεων,

·        η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κλπ., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών,

·        η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσυκλετιστικών εκδηλώσεων,

·        η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που επιτυγχάνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του σωματείου σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 2725/99,

·        η συμμετοχή του ως μέλους υπερκείμενης Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας

·        η συμμετοχή του ως μέλους σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κλπ με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτήδεν αντιβαίνει το αντικείμενο και τους σκοπούς του σωματείου, τις διατάξεις του νόμου  και τα χρηστά ήθη.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι:

•       Η οργάνωση και τέλεση ετησίως κάθε είδους αγώνα μοτοσυκλέτας.

•       Η συμμετοχή των αθλητών και των αθλητριών του σωματείου σε αγώνες μοτοσυκλετών σε όλη την Ελλάδα.

•       Η ηθική και εφόσον είναι δυνατόν, η υλική ενίσχυση των αθλητών για την προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού.

•       Η επιδίωξη δημιουργίας αγωνιστικών χώρων για τα αθλήματα της μοτοσυκλέτας στο νομό Καστοριάς.

•       Η έκδοση επισήμου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου μέσου, που θα βοηθήσει στη δημοσιότητα και την προβολή του σωματείου.

•       Η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων και η δημοσίευσή τους με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος και την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος.

•       Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων οδήγησης μοτοσυκλέτας, όπως και σεμιναρίων εκπαίδευσης μελών του σωματείου για την απόκτησηοργανωτικής πείρας στη διεξαγωγή αγώνων μοτοσυκλέτας.

Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΟΡΟΙ

α) Οι συνδρομές, οι οποίες είναι ετήσιες και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων) και το δικαίωμα εγγραφής.

β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλογή ή Νομικών Προσώπων.

γ) Αρωγές, δωρεές, κληρονομιές ή κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο.

δ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

ε) Έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου.

στ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που, κατ’ άρθρο 2 του παρόντος.Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητέςτων τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμία διπλότυπο είσπραξης, συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωσηεσόδων της στ΄ παραγράφου του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 1886/92).

Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του Σωματείου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του.Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος, ή ευπρέπειας, ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους, απαιτείταιομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου. Κατ’ εξαίρεση, αν οιπαραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανταγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται ηεκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρωκαθίσταται το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

ζ) Έσοδα από την εκμετάλλευση αγωνιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

η) Από τη συμμετοχή σε δημοτικές ή άλλες επιχειρήσεις που σκοπό έχουν τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών χώρων και την εκμετάλλευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου διαρκεί από 1-1 έως και 31-12.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη , Αθλητές, Συνδρομές

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΛΗ

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά,δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες διακρίσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπαπου έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο και τον αθλητισμό. Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και κατά την κρίση του, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτηπλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτούμενων βάσει του παρόντος καταστατικούσυνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών του σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για την εγγραφή κάποιου μέλους του σωματείου απαιτείται:

•       Να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου. Η έγκριση του Δ.Σ. παρέχεται μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία 60 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η έγκριση του Δ.Σ.  θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενοςέχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου από την εξηκοστή ημέρα της κατάθεσης της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξητου Προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει την εγγραφή ενδιαφερόμενου στο σωματείο.

•       Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοιέχουν επιτύχει: 1η – 8η νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 1η – 3η νίκη σε μεσογειακούς ήβαλκανικούς αγώνες, 1η – 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

•       Πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου, τα υπόλοιπα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι με την πάροδοενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους. Η διαγραφή και η αποβολή μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου ή ειδικός συνεργάτης του, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείρισή του:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 για μη τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2)Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

3) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

4)Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

5) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

6) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α. (Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών), μέτοχος Α.Α.Ε. (Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία) που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 του ν. 2725/1999 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`.

(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και

(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι αθλητές του σωματείου γράφονται στο μητρώο αθλητών του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη του σωματείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του παρόντος.

Οι αθλητές του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του Δ.Σ. τους εφόρους και τους προπονητές τους, ναπειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυμα στις οδηγίες των προαναφερόμενων,να σέβονται την περιουσία του σωματείου, να αποζημιώσουν για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν και να φέρονται αθλοπρεπώς. 

Κάθε μέλος ή αθλητής του σωματείου του οποίου η συμπεριφοράκριθεί ασυμβίβαστη προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου,  είτε διαγράφεται είτε του επιβάλλεταιχρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ, είτε τιμωρείται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένηαπόφαση αυτού και αφού πρώτα κληθεί σε απολογία  ενώπιον του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της επιβαλλόμενηςποινής κοινοποιείται γραπτά στο μέλος ή στον αθλητή που αφορά. Εναντίον της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται μόνο προσφυγή στηνΓενική Συνέλευση. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά μέλους ή αθλητή που βλάπτει  γενικότερα τα νόμιμασυμφέροντα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με νέα απόφασή του.

Το δικαίωμα εγγραφής (εφάπαξ εισφοράς) των τακτικών μελών ορίζεται στο ¼ μιας ετήσιας συνδρομής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις, Ελεγκτές

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις διατάξεις του παρόντος και της νομοθεσίας, συγκαλούμενης προς τούτο εντός του μηνός Ιανουαρίου. Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίαςη εκλογή γίνεται δια του κλήρου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ έτος σε μια τακτική συνεδρίαση κατά μήνα Ιανουάριο.

Αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

α) η ανά τριετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

β) η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, του απολογισμού του προηγούμενου και του ισολογισμού της όλης διαχείρισης του σωματείου. Η έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 15 του παρόντος.

γ) η απαλλαγή ή όχι της ευθύνης των μελών του απερχόμενου Δ.Σ.

Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει και σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης εφόσον τη συζήτηση αποδέχθηκε το ½ συν 1 των παρόντων.

Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Προκειμένου περί εκτάκτων, επειγόντων και σοβαρών θεμάτων, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως συγκαλέσει έκτακτη ΓενικήΣυνέλευση των μελών. Το ίδιο γίνεται και για ορισμένα θέματα με την έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) τουλάχιστον των μελών πουέχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, εφόσον αυτά υποβάλλουν συγχρόνως και εγγράφως στον Πρόεδρο το λόγο για τον οποίο ζητείται ησύγκληση και τα προς συζήτηση θέματα. Στον υπολογισμό του 1/10 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Στην περίπτωση αυτή στηναίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 20 ημερών να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, κοινοποιούμενων με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. στα μέλη προ επτά τουλάχιστον ημερών,αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος συγκλήσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να τροποποιηθεί ο τρόποςπρόσκλησης των μελών. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ συν ένας τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη γενομένης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με ταίδια θέματα, θεωρούμενης της Συνέλευσης, σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελώντου Δ.Σ. την απαλλαγή τους από ευθύνες, και προσωπικά ζητήματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας και οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις απαρτίας κ.λ.π. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον,η οποία αποφασίζει αμέσως.

Τα πρακτικά των Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η ανά έτος έγκριση του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων,ο οποίος καταρτίζεται κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο, τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετικήαπόφαση του αρμοδίου Υπουργού για τον Αθλητισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις ελεγκτές και δύο αναπληρωτές τους από τα μη μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. της υπόλογου χρήσης, για τονέλεγχο του απολογισμού των εσόδων και εξόδων της τερματιζόμενης περιόδου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 11 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα εντός οκτώ ημερών από την ημέρα των εκλογών και έχουν τις εξής ιδιότητες:

•       πρόεδρος

•       αντιπρόεδρος

•       γενικός γραμματέας

•       ταμίας

•       έφορος αγωνιστικού

•       έφορος υλικού

•       μέλος

Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου του παρόντος, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα από τους τρεις αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται με τον πρώτο πλειοψηφίσαντα απότους τρεις αναπληρωματικούς.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεωςτριών από τα μέλη του, απευθυνόμενης της αιτήσεως εγγράφως προς τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουσας τα θέματα της συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα από τα μέλη του και αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην εκείνωνγια τα οποία δεν είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία θεωρείται ως αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονταιοι διατάξεις της δεύτερης και τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση απολύτως δικαιολογημένης απουσίας μέλους, επιτρέπεταικάθε φορά και σε αριθμό συνεδριάσεων όχι μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ή δι’ επιστολής προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασηςαντιπροσώπευσή του από ένα μέλος που παρίσταται κατά τη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ.των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση.

Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του Δ.Σ. ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

Για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου το Δ.Σ. μπορεί να χωρίσει τις δραστηριότητες σε αντίστοιχα γραφεία ή τμήματα ή επιτροπές,επικεφαλής των οποίων ορίζει ένα από τα μέλη του. Επίσης μπορεί να αναθέσει διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του σε μέλητου σωματείου που δεν μετέχουν στο Δ.Σ. για διαστήματα όχι μεγαλύτερα της θητείας του, έχοντας πάντα τοδικαίωμα να ελέγχει, κατευθύνει και να ανακαλεί αυτά.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω από τα 2/3 για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπάρχουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους,συγκαλείται υποχρεωτικά από τα εναπομείναντα μέλη εντός μηνός έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης, η οποία θα έχει θητεία το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης διοίκησης.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσηςμόνο κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ..

Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων μελών απαιτούμενου για την απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η εκκαθάριση της περιουσίας, ανατίθεται σε εκκαθαριστές που εκλέγονται από την αυτή Γενική Συνέλευση.

Μετά από εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τηρήσεωςτων διατάξεων του  καταστατικού ή Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφειτα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί και όσα καθήκοντα του αναθέτει ο Πρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα. Έχει την εποπτεία τωνγραφείων του σωματείου, επιβλέπει τις εγκαταστάσεις του, κρατεί την αλληλογραφία, τα μητρώα των μελών, τα αρχεία και τη σφραγίδα τουσωματείου και  μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεωνΓενικών Συνελεύσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφωναλληλογραφίας κ.λ.π. Στον Γενικό Γραμματέα δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. να αναθέτουν και άλλες αρμοδιότητες.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία και την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, διπλοτύπων αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου.Ενεργεί για κάθε είσπραξη βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος, υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.Ενεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου, για ποσά άνω των150 Ευρώ. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.Στις περιπτώσεις που ο ταμίας διαχειρίζεται χρήματα από έσοδα κατ’ άρθρο 3 υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Ο έφορος αγωνιστικού ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσεως αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου σεσυνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο έφορος υλικού ασχολείται και είναι υπεύθυνος για τα υλικά, εργαλεία και γενικά για τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία

α) Μητρώο μελών

β) Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ζ) Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών.

η) Μητρώο αθλητών

Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Για οτιδήποτε δεν διευκρινίζεται στο παρόν καταστατικό καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται, αποφασίζει το Δ.Σ.στα πλαίσια του καταστατικού και του νόμουυπό την έγκριση της προσεχούς γενικής συνέλευσης.

2) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αντίκειται σε ρύθμιση του νόμου 2725/1999,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ανίσχυρη.

3) Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του και απεικονίζεται το έμβλημά του.

 

Το παρόν καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε, αποτελείται από 26 άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου και θα ισχύει κατόπιν νόμιμης έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

Καστοριά, 18/11/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ