Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/99

 

Του Σωματείου με την επωνυμία

 

«Αθλητικός ΜοτοσυκλετιστικόςΌμιλοςΚαστοριάς»

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση, σκοπός, μέσα, έδρα, επωνυμία

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται στην Καστοριά σωματείο με την επωνυμία «ΑθλητικόςΜοτοσυκλετιστικόςΌμιλοςΚαστοριάς» με έδρα την πόλη της Καστοριάς

και έμβλημα μια μοτοσυκλέτα σχηματισμένη με τα αρχικά Μ.Ο.Κ .

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:

•       Αποτελεί κύριο σκοπό του σωματείου η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε

κάθε μορφής αγώνες μοτοσικλέτας. Επίσης οι κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο, όπως οργάνωση αγώνων ή επιδείξεων,

 

η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κλπ., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα

σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω

πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

 

•       Επίσης κύριος σκοπός του σωματείου είναι και

α) η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσυκλετιστικών εκδηλώσεων.

β) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Δ.Σ. σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 2725/99.

γ) η συμμετοχή του ως μέλους υπερκείμενης Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας

δ) η συμμετοχή του ως μέλους σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κλπ με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτή

δεν αντιβαίνει το αντικείμενο και τους σκοπούς του σωματείου, τις διατάξεις του νόμου  και τα χρηστά ήθη.

Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι:

•       Οργάνωση και τέλεση ετησίως κάθε είδους αγώνα μοτοσυκλέτας.

•       Η συμμετοχή των αθλητών και των αθλητριών του σωματείου σε αγώνες μοτοσυκλετών σε όλη την Ελλάδα

•       Η ηθική και εφόσον είναι δυνατόν η υλική ενίσχυση των αθλητών για την προαγωγή του επιδιοκώμενου σκοπού

•       Η επιδίωξη δημιουργίας αγωνιστικών χώρων για τα αθλήματα της μοτοσυκλέτας στο νομό Καστοριάς

•       Η έκδοση επισήμου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου μέσου, που θα βοηθήσει στη δημοσιότητα και την προβολή του σωματείου.

•       Η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων και η δημοσίευσή τους με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος και την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος.

•       Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων οδήγησης μοτοσυκλέτας, όπως και σεμιναρίων εκπαίδευσης μελών του σωματείου για την απόκτηση

οργανωτικής πείρας στη διεξαγωγή αγώνων μοτοσυκλέτας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΟΡΟΙ

α) Οι συνδρομές, οι οποίες είναι μηνιαίες και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων) και το δικαίωμα εγγραφής.

β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλογή ή Νομικών Προσώπων.

γ) Αρωγές, δωρεές, κληρονομιές ή κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο.

δ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις

ε) Έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου

στ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που, κατ’ άρθρο 2 του παρόντος, καλλιεργεί το σωματείο.

Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητές

των τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμία διπλότυπο είσπραξης, συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωση

εσόδων της στ’ παραγράφου του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 1886/92).

Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του Σωματείου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος, ή ευπρέπειας, ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους, απαιτείται

ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου. Κατ’ εξαίρεση, αν οι

παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανταγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η

εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω

καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κ.Πολ.Δ. δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

ζ) Εσοδα από την εκμετάλλευση αγωνιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

η) Από τη συμμετοχή σε δημοτικές ή άλλες επιχειρήσεις που σκοπό έχουν τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών χώρων και την εκμετάλλευσή τους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου διαρκεί από 1-1 έως και 31-12.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη , Αθλητές, συνδρομές

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΛΗ

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά,

δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες διακρίσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα

που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο και τον αθλητισμό. Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και κατά την κρίση του, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη

πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτουμένων βάσει του παρόντος καταστατικού

συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών του σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για την εγγραφή κάποιου μέλους του σωματείου απαιτείται:

•       Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

•       Να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου. Η έγκριση του Δ.Σ. παρέχεται μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία 60 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η έγκριση του Δ.Σ.  θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος

έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου από την εξηκοστή ημέρα της κατάθεσης της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη

του Προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του , να μην εγκρίνει την εγγραφή ενδιαφερόμενου στο σωματείο.

•       Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι

έχουν επιτύχει: 1η – 8η νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσια ή πανευρωπαικά πρωταθλήματα, 1η – 3η νίκη σε μεσογειακούς ή

βαλκανικούς αγώνες, 1η – 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

•       Πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου, τα υπόλοιπα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι με την πάροδο

ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους. Η διαγραφή και η αποβολή μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεν μπορεί να είναι κάποιος μέλος του σωματείου εάν:

•       Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

•       Εμπίπτει στα κωλύματα και περιορισμούς του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι αθλητές του σωματείου γράφονται στο μητρώο αθλητών του σωματείου και δεν μπορεί να είναι μέλη του σωματείου. Εχουν δε τη δυνατότητα

μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και ένα έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα να εγγραφούν

ως μέλη με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. Επίσης κατ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν ως  μέλη εν ενεργεία αθλητές

εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 3057/2002

Οι αθλητές του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του Δ.Σ. τους εφόρους και τους προπονητές τους, να

πειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυμα στις οδηγίες των προαναφερομένων. Να σέβονται την περιουσία του σωματείου. Είναι υποχρεωμένοι

να αποζημιώσουν για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν. Να φέρονται αθλοπρεπώς. Κάθε μέλος ή αθλητής του σωματείου του οποίου η συμπεριφορά

κριθεί ασυμβίβαστη προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου  είτε διαγράφεται είτε του επιβάλλεται

χρηματικό μπρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ είτε τιμωρείται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και  μετά από αιτιολογημένη

απόφαση αυτού και αφού πρώτα κληθεί σε απολογία  ενώπιον του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της επιβαλλόμενης

ποινής κοινοπείται γραπτά στο μέλος ή στον αθλητή που αφορά. Εναντίον της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται μόνο προσφυγή στην

Γενική Συνέλευση. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά μέλους ή αθλητή που βλάπτει  γενικότερα τα νόμιμα

συμφέροντα του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου.

Το δικαίωμα εγγραφής (εφάπαξ εισφοράς) των τακτικών μελών ορίζεται στο ¼ μιας ετήσιας συνδρομής. Η μηνιαία συνδρομή μπορέι να

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις, Ελεγκτές

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του

Σωματείου, συγκαλούμενης προς τούτου εντός του μηνός Ιανουαρίου. Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ έτος σε μια τακτική συνεδρίαση κατά μήνα Ιανουάριο.

Αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

α) η ανά διετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

β) η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, του απολογισμού του προηγούμενου και του ισολογισμού της όλης διαχείρισης του

Σωματείου. Η έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 14 του παρόντος.

γ) η απαλλαγή ή όχι της ευθύνης των μελών του απερχόμενου Δ.Σ.

Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει και σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης εφόσον τη συζήτηση αποδέχθηκε το ½ συν 1 των παρόντων.

.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Προκειμένου περί εκτάκτων, επειγόντων και σοβαρών θεμάτων, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως συγκαλέσει έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μελών. Το ίδιο γίνεται και για ορισμένα θέματα με την έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) τουλάχιστον των μελών που

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, εφόσον αυτά υποβάλλουν συγχρόνως και εγγράφως στον Πρόεδρο το λόγο για τον οποίο ζητείται η

σύγκληση και τα προς συζήτηση θέματα. Στον υπολογισμό του 1/10 τα πιθανά δεκαδικά ψηφία παραλείπονται. Στην περίπτωση αυτή στην

αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 20 ημερών να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, κοινοποιούμενων με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. στα μέλη προς επτά τουλάχιστον ημερών,

αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος συγκλήσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να τροποποιηθεί ο τρόπος

πρόσκλησης των μελών. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ συν ένας τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις τους. Μη γενομένης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα

ίδια θέματα, θεωρούμενης της Συνέλευσης, σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελών

του Δ.Σ. την απαλλαγή τους από ευθύνες, και προσωπικά ζητήματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας και οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις απαρτίας κ.λ.π. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον,

η οποία αποφασίζει αμέσως.

Τα πρακτικά των Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου της.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η ανά έτος έγκριση του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων,

ο οποίος καταρτίζεται κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο, τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετική

απόφαση του αρμοδίου Υπουργού για τον Αθλητισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις ελεγκτές και δύο αναπληρωτές τους από τα μη μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. της υπολόγου χρήσης, για τον

έλεγχο του απολογισμού των εσόδων και εξόδων της τερματιζόμενης περιόδου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει τις

 

ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Δ.Σ εκλέγεται  από την τακτική γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή που

εκλέγεται από την ίδια συνέλευση ύστερα από μυστική ψηφοφορία.

Υποψηφιότητα δεν μπορούν να θέσουν τα μέλη που κωλύονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται, συνερχόμενο εντός οκτώ ημερών από την ημέρα εκλογής του, συγκροτείται σε σώμα.

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται:

•       ο πρόεδρος

•       ο αντιπρόεδρος

•       ο γενικός γραμματέας

•       ο ταμίας

•       ο έφορος αγωνιστικού

•       ο έφορος υλικού

•       Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται με τον πρώτο πλειοψηφίσαντα από

τους τρεις αναπληρωματικούς.

•       Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως

τριών από τα μέλη του, απευθυνομένης της αιτήσεως εγγράφως προς τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουσας τα θέματα της συνεδρίασης.

•       Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα από τα μέλη του. Αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην εκείνων,

για τα οποία δεν είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

•       Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία θεωρείται ως αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονται

οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απολύτως δικαιολογημένης απουσίας μέλους, επιτρέπεται

κάθε φορά και σε αριθμό συνεδριάσεων όχι μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ή δι’ επιστολής προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης

αντιπροσώπευσή του από ένα μέλος που παρίσταται κατά τη συνεδρίαση.

•       Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ.

των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση.

•       Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

α) οι ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στα αθλήματα

μοτοσικλέτας, μέλη των οικείων συνδέσμων

β) έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής

ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή

την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

γ) πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε σχέση εισαγωγής, αντιπροσωπείας, εμπορίας, επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών,

ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, καυσίμων και γενικά όποιος έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τη μοτοσικλέτα

•       Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει ένα από τα παραπάνω κωλύματα χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.

Για την έκπτωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 του παρόντος και για την αντικατάστασή

του οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

8.   Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του Δ.Σ. ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

9.     Για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου το Δ.Σ. μπορεί να χωρίσει τις δραστηριότητες σε αντίστοιχα γραφεία ή τμήματα ή επιτροπές,

επικεφαλής των οποίων ορίζει ένα από τα μέλη του. Επίσης μπορεί να αναθέσει διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του σε μέλη

του σωματείου που δεν μετέχουν στο Δ.Σ. για διαστήματα όχι μεγαλύτερα της θητείας του αποφασίζοντος Δ.Σ., έχοντας πάντα το

δικαίωμα να ελέγχει, κατευθύνει και να ανακαλεί αυτά.

10. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω από τα 2/3 για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπάρχουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ,

συγκαλείται υποχρεωτικά από τα εναπομείναντα μέλη εντός μηνός έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η νέα διοίκηση θα έχει θητεία το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης διοίκησης.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης

μόνο κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων 

μελών απαιτούμενου για την απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η εκκαθάριση της περιουσίας, ανατίθεται σε εκκαθαριστές που εκλέγονται από αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Μετά από εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τηρήσεως

των διατάξεων του  καταστατικού ή Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει

τα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί και όσα καθήκοντα του αναθέτει ο Πρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα. Έχει την εποπτεία των

γραφείων του σωματείου, επιβλέπει τις εγκαταστάσεις του, κρατεί την αλληλογραφία, τα μητρώα των μελών, τα αρχεία και τη σφραγίδα του

σωματείου και  μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων

Γενικών Συνελεύσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων

αλληλογραφίας κ.λ.π. Στον Γενικό Γραμματέα δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. να αναθέτουν και άλλες αρμοδιότητες.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία και την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, διπλοτύπων αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου.

Ενεργεί για κάθε είσπραξη βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος, υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.

Ενεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου, για ποσά άνω των

150 Ευρώ. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.

Στις περιπτώσεις που ο ταμίας διαχειρίζεται χρήματα από έσοδα κατ’ άρθρο 3 παραγρ. στ’ υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Ο έφορος αγωνιστικού ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσεως αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου σε

συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο έφορος υλικού ασχολείται και είναι υπεύθυνος για τα υλικά, εργαλεία και γενικά για τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία θεωρημένα από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Το υπό στοιχείο ζ’ βιβλίο

θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

α) Μητρώο μελών

β) Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ζ) Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών.

η) Μητρώο αθλητών

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Για οτιδήποτε δεν διευκρινίζεται στο παρόν καταστατικό καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται, αποφασίζει το Δ.Σ.

στα πλαίσια του καταστατικού και του νόμου       υπό την έγκριση της προσεχούς γενικής συνέλευσης.

2) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αντίκειται σε ρύθμιση του νόμου 2725/1999 είναι ανίσχυρη.

3) Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του και απεικονίζεται το έμβλημά του.