Μεταφορά και ρυμούλκηση αγωνιστικών μοτοσυκλετών από ΦΙΧ και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα PDF Εκτύπωση E-mail

 

pdf

Κατεβάστε το σε PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

∆ιεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας

∆ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Τηλέφωνο: 2106508000 - Fax : 2106508491

 

Παπάγου 20 Νοεμβρίου 2014

 

Θέμα: Μεταφορά και ρυμούλκηση αγωνιστικών μοτοσυκλετών από ΦΙΧ και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα

Σχετ.: Η αριθμ. Α1/19102/1633/9-4-2008 εγκύκλιος

Με την Α1/19102/1633/9-4-2008 εγκύκλιο καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις έλξης αγωνιστικών αυτοκινήτων από ΦΙΧ αυτοκίνητα. Από λήψεως της παρούσας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Επιτρέπεται η ρυµούλκηση αγωνιστικών µοτοσυκλετών µε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης
  αυτοκίνητα (ΦΙΧ), ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας του ΦΙΧ και µεταφορικού του έργου, µε χρήση
  ειδικού τρέιλερ µεταφοράς µοτοσυκλετών. Επιτρέπεται επίσης η φόρτωση και µεταφορά
  αγωνιστικών µοτοσυκλετών µε ΦΙΧ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας του ΦΙΧ και µεταφορικού του
  έργου.
  2. Οι µοτοσικλέτες που φορτώνονται πρέπει να είναι ασφαλώς προσδεδεµένες στα οχήµατα
  µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Ο.Κ. και τυχόν ειδικότερες διατάξεις
  που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3446/2006. Για την µεταφορά µοτοσικλετών µε την
  έλξη ειδικού τρέιλερ µεταφοράς µοτοσυκλετών από οχήµατα εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι
  διατάξεις της υπ’ αριθµ. 16823/1978 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 524) όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Ο οδηγός του ΦΙΧ πρέπει να διαθέτει την κατ' άρθρο 94 ΚΟΚ κατάλληλη άδεια ικανότητας
  οδηγού. Η ρυµούλκηση και µεταφορά της αγωνιστικής µοτοσυκλέτας είναι δυνατή µόνο κατά το
  διάστηµα διενέργειας αγώνων, το οποίο βεβαιώνεται από τις Οµοσπονδίες ΜΟΤΟΕ ή ΟΜΑΕ ή

  οποιονδήποτε άλλον φορέα αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 2. Η βεβαίωση, η οποία ορίζει το διάστημα διεξαγωγής αγώνων και πιστοποιεί ότι για τον συγκεκριμένο οδηγό της μοτοσυκλέτας έχει εκδοθεί αγωνιστική άδεια, πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
 3. Πέραν της ανωτέρω βεβαίωσης, ως συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς απαιτούνται:

- φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας, εφ' όσον έχει εκδοθεί 

- δελτίο αθλητή

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο Γ. Τσαμαδιάς

 

Πίνακας διανομής

 1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας

 2. - Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
  - ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία Για την ενημέρωση των Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου

 3. Υπουργείο Οικονομικών
  - 19η ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Αμαλίας 40 Αθήνα 10558
  Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας
  - 33η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Κ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
  - Σώμα ∆ίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ∆ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα 11853

 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ∆ιεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177

 5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
  Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
  Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς

 6. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων Ανθίμου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191

  Εσωτερική διανομή
  Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών, Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας, ∆ιεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών (2), ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων