Γενικός Κανονισμός Trial PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL

2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ

3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)

6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ

8.ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ

8.1Βαθμοί ποινής σε σχέση με τον χρόνο

8.2Βαθμοί ποινής στην ειδική διαδρομή

8.3Αλλες ποινές

8.4Αποκλεισμός

9.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10.Πρόωρη διακοπή αγώνα

11.ΑΠΟΝΟΜΗ

12.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

13.ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

14.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

15.ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

 

1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL

Ενας αγώνας TRIAL είναι αγώνας εκτός δρόμου,η κατάταξη του οποίου βασίζεται στην αντοχή,την ικανότητα και τη σταθερότητα που επιδεικνύει κάθε αθλητής.

Στη διαδρομή του αγώνα συμπεριλαμβάνονται ορισμένα επιλεγμένα τμήματα της διαδρο-

μής ( ειδικές διαδρομές) όπου ο αθλητής ελέγχεται και βαθμολογείται με βάση την ικανότητα του να τα διασχίσει με το δυνατόν λιγότερα σφάλματα.Επι πλέον ορίζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο αθλητής πρέπει να ολοκληρώσει την διαδρομή.

 

2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή θα αποτελείται από όλα τα είδη εδάφους «εκτός δρόμου» κυκλική μήκους

εως2,5χλμ.οριοθετημένη και σηματοδετημένη με κορδέλα και σήματα.

 

3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η μέση ωριαία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χλμ/ωρα.Ο σταθμός εκκίνησης και τερματισμού είναι και σταθμός χρονομέτρησης.Το συνολικό οριο χρόνου του αγώνα είναι 3 εως 4 ώρες και τα συνολικά χιλιόμετρα 6 – 7,5 και 18 εως 24 ειδικές διαδρομές.

Δηλαδή η διαδρομή γίνεται τρεις φορές(τρεις κύκλους) και εχει 6 – 8 ειδικές διαδρομές.

Σε κάθε αναβάτη δίνεται το ιδιο χρονικό διάστημα για να τερματίσει τον αγώνα .Οι ποινές χρόνου για καθυστερημένη εκκίνηση ή για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου αναφέρονται στο άρθρο 8.1.Ο Αλυτάρχης μπορεί να αυξήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο καθυστέρησης μεχρι 60 λεπτά επι πλέον εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο συνολικός προβλεπόμενος χρόνος για τον αγώνα και ο χρόνος εκκίνησης πρέπει να αναφέρονται στον ειδικο κανονισμό.

 

4.ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η διαδρομή πρέπει να είναι σηματοδοτημένη και κορδελιασμένη σε ολο το μήκος της. Ο αθλητής πρέπει να ακολουθεί την διαδρομή χωρίς να εχει δικάιωμα να βγει από αυτην σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ποινή αποκλεισμού. Λεπτομέρειες για τη σήμανση της διαδρομής πρέπει να αναφέρονται στον ειδικο κανονισμό.

Για κάθε κατηγορία θα ισχύει ειδική σήμανση διαδρομής και επίπεδο δυσκολίας ειδικών διαδρομών,όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα

Σήμανση ΕΔ=Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες

Σήμανση ΕΔ=Πράσινο βέλος

Κατηγορία Junior

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν

ΣήμανσηΕΔ=Κίτρινο βέλος

 

5.ΤΜΗΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)

Κάθε τμήμα πρέπει να είναι ευκρινώς αριθμημένο κατ΄αύξοντα αριθμό και ο αθλητής πρέπει να περάσει όλα τα τμήματα με αριθμητική σειρά.

Κάθε μονοήμερος αγώνας πρέπει να περιλαμβάνει 18 – 24 ειδικές διαδρομές.

Μια μοτοσυκλέτα θεωρείται ότι βρίσκεται μεσα σε ενα τμήμα όταν ο αξωνας του μπροστινού τροχού της εχει περάσει το σημάδι αρχής του τμήματος και μέχρις οτου ο ιδιος άξωνας περάσει το σημάδι του τέλους του.Ο μπροστινός τροχός πρέπει να προηγείται του πίσω όταν διασχίζει την πινακίδα της αρχής του τμήματος και την πινακίδα του τέλους του.

Ο κριτης κρατά την ειδική σε διαρκή ροη.Ο αθλητής που αποτυγχάνει σε ένα τμήμα αποχωρεί από αυτό την ωρα και από το σημείο που του υποδεικνύει ο κριτής.Εαν ενας αθλητής προσπαθεί ασκόπως να πραγματοποιήσει την ειδική καθυστερώντας τους υπόλοιπους αθλητές ο κριτής εχει δικαίωμα να επιβάλει ποινή.

Οι ειδικές διαδρομές πρέπει να καθορίζονται οσο είναι δυνατόν από φυσικά εμπόδια.Το ακριβές οριο πρέπει να προσδιορίζεται από ισχυρή αδιάβροχη ταινία που να είναι ευδιάκριτη και καλά στερεωμένη στα φυσικά εμπόδια που οριοθετούν την ειδική ή σε πασσάλους καλά στερεωμένους.Οι ταινίες πρέπει να βρίσκονται σε ένα ύψος 10cm και το πολύ 30cm από το εδαφος.Το πλάτος μεταξύ των ταινιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 200cm,το πλάτος της ειδικής μπορεί να μειώνεται σε ορισμένες θέσεις που ονομάζονται «Πόρτες» και θα μαρκάρονται με πινακίδες,οι «Πόρτες»δεν πρέπει να μειώνουν το πλάτος της διαδρομής σε λιγότερο από 80 cm.

 

6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μπορούν να συμμετάσχουν ολοι οσοι εχουν ανανεωμένο αθλητικό δελτίο της ΑΜΟΤΟΕ δηλώνοντας συμμετοχή ηλεκτρονικά μεσω των Αθλητικών τους Σωματείων.

Κατηγορία Α από 18 ετων και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Κατηγορία Β από 18 ετων και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Κατηγορία Junior από 12 εως 17 ετων και κυβισμό από 50 εως 125 κυβικά.

 

7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα γίνεται σε χρονικά διαστήματα του ενός λεπτού ανα αθλητή.Καθε αθλητής που καθυστερεί να εκκινήσει περισσότερο από 20 λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα εκκίνησης του θα εχει ποινή αποκλεισμού. Η σειρά εκκίνησης είναι πρώτα κατηγορία Α μετά η κατηγορία Β και μετά η Junior.

 

8.ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ

Οι βαθμοί ποινής αρχίζουν να προσμετρούν από τη στιγμή που ο άξονας του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας περάσει την νοητή γραμμή αρχής της ειδικής,έως και όταν ο μπροστινός άξονας της μοτοσυκλέτας περάσει την νοητή γραμμή τέλους της ειδικής.

8.1Βαθμοί ποινής σε σχέση με τον συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο

. Για κάθε λεπτό καθυστέρησης στην εκκίνηση του αγώνα 1 βαθμός ποινής.

.Καθυστέρηση πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου(20 λεπτά)στην εκκίνηση .

Ποινή Αποκλεισμού.

.Για κάθε λεπτό καθυστέρησης στον τερματισμό του αγώνα 1 βαθμός ποινής.

.Καθυστέρηση πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου καθορισμένου χρόνου (20 λεπτά) στον τερματισμό. Ποινή Αποκλεισμού.

8.2 Βαθμοί Ποινής στην Ειδική Διαδρομή

Ενα πάτημα στο εδαφος εν κινήσει 1 βαθμός

Δυο πατήματα εν κινήσει 2 βαθμοί

Περισσότερα από δυο πατήματα εν κινήσει 3βαθμοί

Πτώση αποτυχία 5 βαθμοί

Ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας χωρίς να κινείται ο πίσω τροχός 5βαθμοί

Οταν κόψει την κορδέλα οριοθέτησης της ΕΔ 5 βαθμοί

Οταν ξεθάψει πάσαλο πόρτας της ΕΔ 5 βαθμοί

Σβήσιμο κινητήρα με πάτημα στο έδαφος 5 βαθμοί

Εξωτερική βοήθεια 5 βαθμοί

Όταν ο αθλητής φέρει τα πόδια του στην ιδια πλευρά της μοτοσυκλέτας και ακουμπήσουν στο εδαφος 5 βαθμοί

Οταν η μοτοσυκλέτα ξεπεράσει ένα όριο της διαδρομής (κορδέλα) με τον τροχό της

σε επαφή με το εδαφος 5 βαθμοί

Οταν ο αθλητής αποχωριστεί από τη μοτοσυκλέτα 5 βαθμοί

Οταν περάσει στο πέρασμα αλλης κατηγορίας από αυτήν που ανήκει 5 βαθμοί

Όταν η μοτοσυκλέτα ,κάνοντας ένα πλήρη κύκλο,διασχίσει το ιδιο της το ιχνος διέλευσης

υπο την προυπόθεση ότι εχει μπει στην ειδική διαδρομή 5 βαθμοί

Αλλαγή σειράς διέλευσης Ειδικών διαδρομών 5 βαθμοί

Οταν ο πίσω τροχός περάσει είτε την πινακίδα της αρχής της ΕΔ είτε την πινακίδα του

τέλους της πριν από τον μπροστινό τροχό 5 βαθμοί

Οταν η μοτοσυκλέτα περάσει σε αντίθετη κατεύθυνση ενός ορίου ΕΔ πριν ο αξονας του μπροστινού της τροχού ξεπεράσει το οριο τέλους της ΕΔ 5 βαθμοί

Ο αθλητής ή ο μηχανικός του αλλάζουν τη σχεδίαση της ΕΔ 5 βαθμοί

Εισοδος μηχανικού-βοηθού εντός ΕΔ χωρίς αδεια από κριτη 5 βαθμοί

8.3 Αλλες Ποινές

.Καθυστέρηση αθλητή μέσα στην ειδική μετά από βαθμολόγηση του επι πλέον 5 βαθμοί

.Αρνηση ή παράληψη εκτέλεσης ΕΔ 20 βαθμοί

.Ανυπακοή στις οδηγίες Κριτή ή Στελέχους από τον αθλητή ή τον μηχανικό του 20 βαθμοί

Οταν οι μηχανικοί-βοηθοί δεν συμμορφώνονται με τα παρακάτω :

.Να φοράνε κράνος ,μπότες και μακρύ παντελόνι όταν οδηγούν μοτoσυκλέτα

.Να φοράνε τραχηλιές με τον αριθμό συμμετοχής του αναβάτη

1η παραβίαση των παραπάνω 5 βαθμοί

2η παραβίαση των παραπάνω 10 βαθμοί

3η παραβίαση των παραπάνω 20 βαθμοί

8.4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Αποκλεισμός σε ένα αθλητή επιβάλλεται :

.Οταν ο αθλητής ή ο μηχανικός του παραβιάσουν οδηγίες στελέχους ή κριτή

.Για κυκλοφορία μοτοσυκλέτας χωρίς κράνος

.Για απώλεια αυτοκόλλητων σημάτων τεχνικού ελέγχου μοτοσυκλέτας

.Για αλλαγή αναβάτη ή μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια του αγώνα

.Για αλλαγή τροχών και ελαστικών κατά την διάρκεια του αγώνα,επισκευή επιτρέπεται

.Για χρήση μη εγκεκριμένου καυσίμου

.Για χρήση απαγορευμένων ουσιών

.Για αλλαγή αριθμών αθλητή

.Για δοκιμές σε ειδικές διαδρομές

 

9.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τέλος του αγώνα συντάσσεται ξεχωριστή κατάταξη για κάθε κατηγορία. Η κατάταξη βγαίνει με βάση το σύνολο των βαθμών ποινής κάθε αθλητή. Νικητής είναι αυτός που έχει τους λιγότερους βαθμούς ποινής.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ο αθλητής με το μεγαλύτερο αριθμό δοκιμασιών με 0 βαθμούς ποινής είναι ο νικητής. Εαν η ισοπαλία συνεχίζεται τότε ο μεγαλύτερος αριθμός δοκιμασιών

με 1 βαθμό ποινής,2 βαθμούς ποινής κλπ. θα κρίνει την ισοπαλία. Εαν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία θα ληφθεί υποψη το σύνολο του χρόνου τερματισμού του αγώνα δηλαδή νικητής είναι ο αναβάτης με τον μικρότερο συνολικό χρόνο.

 

10.Πρόωρη διακοπή αγώνα

Εάν ενας αγώνας διακοπεί πρόωρα με απόφαση του Αλυτάρχη,τότε το Συμβούλιο των Αγωνοδικών πρέπει να αποφασίσει εάν ο αγώνας θα κηρυχθεί ακυρος ή τα διαθέσιμα αποτελέσματα μέχρι τη στιγμή της διακοπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσμέτρηση του αγώνα και την ανακήρυξη των νικητών.

 

11.ΑΠΟΝΟΜΗ

Τα επαθλα πρέπει να αναφέρονται στον ειδικο κανονισμό όπως και ο χώρος τέλεσης της απονομής.

 

12.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις και εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη,τον βοηθό του ή στον Γραμματέα του αγώνα από τον ιδιο τον αθλητή .Καθε ενσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής,ενώ το κόστος έφεσης είναι διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται :

1.Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το λιγότερο 30΄λεπτά μετά το πέρας εξακρίβωσης.

2.Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30΄λεπτών μετά την δημοσίευση των.

3.Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄λεπτών μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή.

 

13.ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Ο ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνο στον χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού με τον κινητήρα σβηστό διαφορετικά υπάρχει ποινή αποκλεισμού. Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται με μπιτόνια καυσίμων(όχι με μπιτόνια νερού και νταμιτζάνες)μη τήρηση επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ(εκτός του χώρου επισκευων-ανεφοδιασμού)σε περίπτωση βλάβης στην διαδρομή,η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αναβάτη με τα εργαλεία που διαθέτει.

Τα καύσιμα πρέπει να είναι τα συνήθη αυτά που υπάρχουν στα βενζινάδικα.

 

14.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Είναι υποχρεωτικό να φοράνε κράνος,μπότες παντελόνι με επιγωνατίδες και γάντια.

Σε κάθε αθλητή όπως και στον μηχανικό του-βοηθό του δίνεται ένα γιλέκο (τραχηλειά) με τον αριθμό εκκίνησης που φέρεται στο στήθος και στην πλάτη. Κατα την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η αλλαγή αυτου του αριθμού,επι ποινή αποκλεισμού.

 

15.ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι οι μοτοσυκλέτες TRIAL.

Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς σπασμένες μανέτες, φτερά να κρέμονται δεμένα με σύρμα,τα φρένα να δουλεύουν σωστά το ιδιο και ο κινητήρας,υποχρεωτικό το μπαράκι στο τιμόνι,τα λάστιχα να είναι για trial σε καλη κατάσταση,γενικά να είναι σε καλή κατάσταση διαφορετικά δεν περνάνε τον τεχνικό ελεγχο.