Γενικός κανονισμός Scramble PDF Εκτύπωση E-mail

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 

 

Προσδιορισμός: Το Scramble είναι αγώνας αντοχής σε κυκλική διαδρομή και  αποτελείται από κοµµάτια εκτός δρόμου, τράιαλ, κλπ.

Συµµετοχές:

O οργανωτής έχει το δικαίωμα να µη δεχθεί περισσότερες από …     συµµετοχές.

διατηρεί επίσης το δικαίωμα να µη τελέσει τον αγώνα αν ο αριθμός των συµµετεχόντων είναι µικρότερος από 15 στο σύνολο των κατηγοριών.

Επιτρέπεται η συµµετοχή µοτοσικλετών κάθε τύπου εκτός από τρίτροχα-side car.

Την ίδια μέρα επιτρέπονται οι αγώνες  ATV - quad R μετά το τέλος των άλλων κατηγοριών και με τροποποιημένη διαδρομή.

Κατηγορίες:

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

SC1  100cc  έως  144cc  δίχρονα  από  175cc   έως   250cc  τετράχρονα

SC2  175cc  έως  250cc  δίχρονα  από  290cc   έως   450cc  τετράχρονα

SC3  251cc  έως  500cc  δίχρονα  από  451cc   έως   650cc  τετράχρονα

SCATV

SCQUAD R

Στην κατηγορία SC3 συμμετέχουν και βετεράνοι αναβάτες πού έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους με ξεχωριστή βαθμολογία, με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού.

Οι μοτοσικλέτες ελέγχονται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς FIM OME  Enduro motocross (ομολογκασιόν των εργοστασίων).

Oι κλάσεις στο scramble είναι ενοποιηµένες και αποτελούν µια ενιαία κατηγορία.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής:

Στους αγώνες scramble δικαιούνται να συµµετάσχουν αναβάτες που έχουν κλείσει (τα χρόνια όπως περιγράφεται παρακάτω), µε έγκυρη αγωνιστική άδεια motocross ή enduro   ή γενική.
Η κατώτερη ηλικία για να συµµετάσχει ένας αναβάτης στους αγώνες scramble είναι:

14 συµπληρωµένα  χρόνια, για τις κατηγορίες SC1 SC2

15 Συμπληρωμένα  χρόνια, για τις κατηγορίες SC1 SC2 SC3

16 Συμπληρωμένα  χρόνια, για τις κατηγορίες SCATV SCQUAD

40 Συμπληρωμένα  χρόνια, για την κατηγορία  βετεράνων

Aριθµοί συµµετοχής:

- Οι αριθμοί συµµετοχής είναι ενιαίοι για όλες τις κλάσεις, (εκτός  ATV-QUAD R τα νούμερα εκκίνησης για αυτή την κατηγορία θα δοθούν από την ΟΜΕ.)

- Οι 20 πρώτοι αριθμοί δίνονται µε βάση την κατάταξη των αναβατών του Πρωταθλήματος, της προηγούµενης χρονιάς.

Στον αγώνα αυτόν επιτρέπεται η συµµετοχή στους κατόχους αδείας αγωνιζομένου της OME και να είναι σε ισχύ.

Η άδεια µμπορεί να έχει εκδοθεί για κάθε είδους αγώνα (MOTOCROSS, ENDURO, TRIAL, TR.RIDE  SM  ΓΕΝΙΚΗ).

∆ιαδροµή:

- Η διαδρομή πρέπει να είναι κυκλική, μήκους από 3,5 χλµ. ελάχιστη διαδρομή έως 7 χλµ. το πολύ.

- H μορφολογία και το είδος της διαδρομής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί δυσκολία προσπέλασης σε κάθε είδους μοτοσικλέτα και να έχει  M.Ω.T, 50 χλµ. το πολύ.

Σήμανση διαδρομής:

-Η διαδρομή πρέπει να είναι σηµατοδοτηµένη µε κορδέλα και σήματα.

Συµπληρωµατικός κανονισμός:

O Συµπληρωµατικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει και τα εξής:

α. Τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και του Συμβουλίου Αγωνοδικών, όπως επίσης τους Άρχοντες του αγώνα (Αλυτάρχη, B’ Αλυτάρχη, Γραµµατέα, Τεχνικούς Εφόρους κλπ).

β. Το αν και σε ποιο Έπαθλο, Κύπελλο ή Πρωτάθλημα προσμετρά ο αγώνας.

γ. Τον χώρο και τα ωράρια λειτουργίας της Γραµµατείας.

δ. Το επίσημο πρόγραµµα του αγώνα.

ε. Τον χώρο και τα ωράρια λειτουργίας του Ελέγχου Εξακρίβωσης και του Τελικού Τεχνικού Ελέγχου.

ζ. Tα δικαιώματα συµµετοχής διαγωνιζομένων, αγωνιζομένων και Ομάδων.

η. Tα έπαθλα που θα απονεμηθούν.

θ. Τον χώρο και το χρόνο της απονομής των επάθλων.

ι. Κάθε αναβάτης υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής του αποδέχεται τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

H ΟΜΕ, η διοργανώτρια λέσχη, η οργανωτική επιτροπή καθώς και οι οδηγοί των αγώνων δε φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που µπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των επισήμων δοκιμών και του αγώνα.

Η αστική ευθύνη βαρύνει την Ασφαλιστική Εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

Ο Ειδικός Κανονισμός µπορεί ακόμα και να τροποποιεί τον παρόντα, αλλά µόνο µετά από προηγούµενη γραπτή έγκριση της OME.

H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν την ασφάλεια και την αντιμετώπιση συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως ανώτερη βία, πρέπει όμως να έχει την προηγούµενη έγκριση του Συμβουλίου των Αγωνοδικών  ή του διαιτητή, και να ενημερώνει έγκαιρα όσους δήλωσαν συµµετοχή.

Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται µε αριθµηµένα και χρονολογημένα δελτία Πληροφοριών τα οποία θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος του Ειδικού Kανονισµού.

Tα δελτία αυτά θα τοιχοκολλώνται στη Γραµµατεία και στους Πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα.

Διάρκεια:

- Η διάρκεια του αγώνα δεν πρέπει να ξεπερνά τις … ώρα και … λεπτά συν 1 γύρο και ο ταχύτερος αναβάτης δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί τον γύρο σε λιγότερο από 6 λεπτά.

Αγώνας διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών.

- Σε αγώνες που η διάρκειά τους είναι µμεγαλύτερη των τριών ωρών είναι απαραίτητη η συµµετοχή δύο αναβατών µε την ίδια μοτοσικλέτα.

- O χρόνος οδήγησης των αγωνιζοµένων πρέπει να μοιράζεται εξ ίσου µε μέγιστο αριθμό αλλαγών τέσσερις ανά αναβάτη.

∆οκιµές:

Πριν την εκκίνηση θα γίνεται ένας δοκιμαστικός γύρος µε πλοηγό. Στον δοκιμαστικό γύρο οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περάσουν τον πλοηγό.

- Πριν από τον αγώνα απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, οποιαδήποτε δοκιμή, εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη.

Εκκίνηση:

- Η εκκίνηση θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά µε διαφορά ενός 1 λεπτού, από τη µια κατηγορία στην επόμενη.

- Οι αναβάτες θα βρίσκονται πάνω στις μοτοσικλέτες με τον κινητήρα σβηστό.

και μόλις δοθεί το σήμα εκκίνησης (που αυτό θα είναι  µε ήχο – κόρνα ή σημαία)

µμπαίνουν σε λειτουργία οι κινητήρες των µμοτοσικλετών και οι αναβάτες θα ξεκινήσουν τον αγώνα.

- Σε κάθε αγώνα η σειρά εκκίνησης των κατηγοριών μπορεί να αλλάξει με απόφαση του συμβουλίου των Αγωνοδικών η του διαιτητή.
Χώρος εκκίνησης

- O χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι κοντά στα PITS και να επιτρέπει τη διάταξη των μοτοσικλετών, όπως ορίζεται στον κανονισμό του αγώνα.

Χώρος επισκευών - PIT

- Σε κάθε αγώνα πρέπει να ορίζεται από τον οργανωτή χώρος επισκευών ανοικτός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στον οποίο θα υπάρχει συγκεκριμένη είσοδος /έξοδος των αναβατών τουλάχιστον με ένα κριτή.

Τεχνικός έλεγχος

- Τεχνικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις μοτοσικλέτες του αγώνα στα φρένα κι ελαστικά, όπως παρακάτω:

Φρένα

- Όλες οι µμοτοσικλέτες πρέπει να έχουν 2 τουλάχιστον αποτελεσματικά φρένα (ένα για κάθε τροχό), που να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ομοκεντρικά µε τον τροχό.

Ελαστικά

- Οι διαστάσεις των μπροστινών ελαστικών είναι ελεύθερες.

- Απαγορεύονται τα λάστιχα που είναι εφοδιασμένα µε µεταλλικά καρφιά, βελόνες, αλυσίδες ή κάθε άλλου τύπου συστήματα για την αποφυγή γλιστρήματος. Επίσης απαγορεύονται τα λάστιχα

τύπου “Scoop” µε ακτινωτές λουρίδες τύπου “Paddle”.

- Επιτρέπονται µόνο τα λάστιχα του συνήθους εμπορίου που διατίθενται στα καταστήματα. Aυτά πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ή στους πίνακες των προδιαγραφών των ελαστικών που πωλούνται στο κοινό. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Oργανισµού Βλαστικών και Ζαντών (ETRTO) σε ότι αφορά τα ανεκτά φορτία και τους κώδικες ταχύτητας και πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό λειτουργίας 45 M.

Xώρος επιτηρουμένης στάθμευσης (Parc-Fermé)

- O οργανωτής πρέπει να προβλέψει έναν χώρο για επιτηρουμένη στάθμευση. Σ’ αυτόν θα εισέρχονται οι μοτοσικλέτες αμέσως µετά τον έλεγχο εξακρίβωσης,

πριν την εκκίνηση και µετά το τέλος του αγώνα, για τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

Aνεφοδιασµός:

- Aνεφοδιασµός γίνεται µόνο στον χώρο των PITS. ύπαρξη υλικού πυρόσβεσης τουλάχιστον 6 κιλών είναι υποχρεωτική.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, εκτός του χώρου επισκευών (PITS).

Σε περίπτωση βλάβης στη διαδρομή, η επισκευή µπορεί να γίνει µόνον από τον αναβάτη και µε τα εργαλεία που διαθέτει.

Σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας εκτός των PITS, ο αναβάτης τίθεται εκτός αγώνα. Κάθε αναβάτης δικαιούται να έχει στον χώρο επισκευών (PITS) δύο (2) µηχανικούς.

Eπίσηµα σήµατα

-Tα επίσηµα σήµατα πρέπει να δίνονται µε σηµαίες διαστάσεων 75 εκ. x 60 εκ., όπως   παρακάτω:
Σηµαία    Σηµασία :

Kόκκινη κινούµενη:          Yποχρεωτική και άµεση γενική ακινητοποίηση

Mαύρη και πινακίδα µε αριθµό:

O αναβάτης µε τον αριθµό αυτόν πρέπει να      σταµατήσει

Kίτρινη   ακίνητη:    Kίνδυνος. Oδηγήστε µε µειωµένη ταχύτητα.

Απαγορεύεται          το προσπέρασµα

Kίτρινη κινούµενη:    Άµεσος κίνδυνος. Nα είστε προετοιµασµένος για σταµάτηµα.

Απαγορεύεται το προσπέρασµα.

Mπλε κινούµενη: ( Προειδοποίηση, θα σας προσπεράσει αναβάτης που

σας καλύπτει γύρο.

Η  μπλέ  σηµαία χρησιµοποιείται :   μονο από ειδικούς κριτές γι αυτό το σκοπό.

.Kαρρό άσπρη-µαύρη: Σηµαία τερµατισµού.

Οι κριτές-σηματωροί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Αποτελέσματα-Κατάταξη

Η χρονομέτρηση των αγώνων του Πρωταθλήματος θα γίνεται υποχρεωτικά µε αυτόματο σύστημα (σένσορες)

Νικητής είναι ο αναβάτης που περνά πρώτος τη γραµµή τερµατισµού µετά τη συµπλήρωση της προβλεπόµενης ώρας + 1 γύρο και έχει τους περισσότερους γύρους και µεγαλύτερη M.Ω.T.

Τερµατίσας θεωρείται όποιος αναβάτης συμπληρώσει το 75% των γύρων του νικητή και πάρει σημαία τερµατισµού.

Οι βαθµοί που λαµβάνει κάθε αναβάτης, για τη βαθµολογία του Πρωταθλήµατος, αναφέρονται στην Προκήρυξη.

Στη βαθµολογία αγώνα µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ωρών οι δύο αναβάτες που κατατάσσονται σε κάθε θέση λαµβάνουν αντίστοιχα τους ίδιους βαθµούς, π.χ οι νικητές του αγώνα παίρνουν από 25 βαθµούς έκαστος, οι αµέσως επόµενοι από 22  20  βαθµούς κ.ο.κ .

Σε περίπτωση ισοβαθµίας στο τέλος του αγώνα θα εφαρµόζεται το άρθρο 5 της προκήρυξης.Ενστάσεις-Eφέσεις:

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον ∆ικαιοδοτικό Κανονισµό της ∆.O.M., τον Eιδικό Κανονισµό του αγώνα και να συνοδεύονται από το προβλεπόµενο,  παράβολο.

Ερµηνεία κανονισµού

Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών είναι αρµόδιο να ερµηνεύσει τον παρόντα Γενικό Κανονισµό καθώς και τον Eιδικό Κανονισµό κάποιου αγώνα σε περίπτωση ασάφειάς τους. Σε δεύτερο βαθµό αρµόδια είναι η ΟΜΕ.

Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών µπορεί επίσης να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα δεν προβλέπεται από τον παρόντα ή και τον Eιδικό Κανονισµό.