Γενικός κανονισμός Enduro PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΩΝ

ENDURO


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
1.2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
1.3 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.4 ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ
1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ
1.7 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
1.8 ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1.9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.10 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1.11 ∆ΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1.12 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1.13 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

1.21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.21.1 ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
1.22 ΦΩΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΡΑ – ΦΤΕΡΑ - ΤΙΜΟΝΙ
1.23 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
1.23.1 Μαρκάρισµα
1.23.2 Εξαγωγές Καυσαερίων
1.23.3 Αποδοχή
1.23.4 Στάθµη θορύβου
1.23.5 Ανταλλακτικά
1.23.6 Εργαλεία
1.24 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
1.32 ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1.32.1 Έννοια
1.32.2 Περιγραφή
1.32.3 Απαγορεύσεις
1.32.4 Ειδικός περιορισµός
1.32.5 Κάπνισµα
1.32.6 Κάλυψη
1.33 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1.33.1 Χώρος Επιτηρούµενης Στάθµευσης
1.33.2 Χώρος Επισκευών
1.33.3 Χώρος Εκκίνησης
1.33.4 Χρόνος
1.33.5 Γενικά 1.33.6 Εξωτερική Βοήθεια
1.33.7 Λειτουργία Κινητήρα
1.33.8 Χώρος Εκκίνησης
1.34 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1.35 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1.35.1 15' Λεπτά
1.35.2 10' Λεπτά
1.36 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1.36.1 Γραµµή 20 Μέτρων
1.36.2 Καθυστέρηση
1.36.3 Λειτουργία Κινητήρα
1.36.4 Πέρασµα Γραµµής 20 Μέτρων
1.36.5 Εκκρεµότητες
1.37 ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
1.37.1 Χρόνος
1.37.2 Χώροι Ανεφοδιασµού
1.37.3 Περιορισµοί
1.37.4 Μεταφορά Καυσίµων
1.38 ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΝΑΜΗ
1.39 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
1.39.1 Ανεφοδιασµός
1.39.2 Λιπαντικά
1.39.3 Ελαστικά
1.39.4 Καθαρισµός
1.39.5 Σύστηµα Ψύξης, Φρένα
1.39.6 Αναρτήσεις
1.40 ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1.41 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
1.42 ΣΗΜΑΝΣΗ
1.42.1 ∆ιαδροµή
1.42.2 Συγκεκριµένο Τµήµα ∆ιαδροµής
1.42.3 Σήµατα
1.43 ΤΗΡΗΣΗ Κ.Ο.Κ.
1.44 ΑΣΦΑΛΙΣΗ (προς τρίτους)
1.45 ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1.51 ΘΕΣΕΙΣ Σ.Ε.Χ.
1.51.1 Εκκίνηση
1.51.2 Τερµατισµός
1.51.3 Ενδιάµεσα
1.51.4 Ειδικές ∆οκιµασίες
1.51.5 Μ.Ω.Τ.
1.51.6 Αλλαγή Ωραρίου
1.52 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
1.53 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
1.53.1 Ευθύνη Αναβατών
1.53.2 Ιδανικοί Χρόνοι
1.53.3 Έλλειψη Αναγραφής 1.53.4 Απώλεια Βιβλιαρίου
1.53.5 Απώλεια Σ.Ε.Χ. ή Σ.Ε.∆.
1.54 ΣΗΜΑΝΣΗ Σ.Ε.Χ.
1.55 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ Σ.Ε.Χ.
1.55.1 ∆ιαδικασία στους Σ.Ε.∆.
1.56 ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
1.56.1 Κανονική Άφιξη
1.56.2 Ποινές
1.57 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ
1.57.1 Ποινές Απλών ∆ιαδροµών
1.58 ΟΡΙΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1.59 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ
1.60 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.∆.)
1.61 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1.61.1 Κλειστές Ειδικές ∆ιαδροµές (Special Test - Τύπου ΜΧ)
1.61.2 Άλλες Ειδικές ∆οκιµασίες (Cross Country)
1.61.3 Κατάταξη
1.62 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
1.63 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.64 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
1.64.1 Επιβολή Βαθµών Ποινής
1.64.2 Ποινή Αποκλεισµού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.71 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.72 ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1.73 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
1.73.1 Ενστάσεις κατά Μοτοσυκλέτας
1.73.2 Ενστάσεις κατά των Αποτελεσµάτων
1.73.3 Εφέσεις
1.74 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
1.75 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.76 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι αγώνες enduro διοργανώνονται µετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ σύµφωνα µε: α. Τις διατάξεις του Εθνικού
Αθλητικού Κανονισµού Μοτοσυκλέτας και των
Παραρτηµάτων του.
β. Τις διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Enduro.
γ. Τη σχετική Προκήρυξη των Επάθλων, Κυπέλλων ή Πρωταθληµάτων στα οποία
προσµετρά αντίστοιχα κάθε αγώνας.
δ. Τις σχετικές Εγκυκλίους της ΑΜΟΤΟΕ.
ε. Τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισµού του κάθε αγώνα, που συµπληρώνει τον
αφού πρώτα εγκριθεί από την ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αγώνες αυτοί µπορούν να είναι µονοήµεροι ή διήµεροι και έχουν σκοπό να αποδείξουν την αξιοπιστία των
µοτοσυκλετών και τις ικανότητες των συµµετεχόντων αναβατών, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν το σύνολο της
διαδροµής κάτω από τους περιγραφόµενους στον παρόντα κανονισµό όρους.
Οι διήµεροι αγώνες είναι δύο χωριστοί και ανεξάρτητοι αγώνες που διεξάγονται σε δύο συνεχόµενες αγωνιστικές
ηµέρες, βαθµολογούνται σαν δύο ξεχωριστοί αγώνες και για κάθε ηµέρα απονέµονται χωριστά έπαθλα. Στην
περίπτωση που ένας αναβάτης δεν πάρει εκκίνηση την πρώτη ηµέρα µπορεί να εκκινήσει τη δεύτερη.

Ένας αναβάτης µπορεί να δηλώσει συµµετοχή και να συµµετάσχει σε µία µόνο αγωνιστική ηµέρα αν το επιθυµεί,
αρκεί να το έχει δηλώσει έγκαιρα. Ένας αναβάτης δεν µπορεί να συµµετέχει σε διαφορετικές κατηγορίες τις δύο
αγωνιστικές ηµέρες.

1.2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Η διαδροµή πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και από
οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα οποιασδήποτε κατηγορίας. Η συνολική διαδροµή του πρωταθληµατικού αγώνα πρέπει να
αποτελείται από 160 έως 270 χλµ εάν είναι µονοήµερος ή από 300 µέχρι 460 χλµ, αν είναι διήµερος, ενώ του αγώνα
κυπέλλων πρέπει να αποτελείται από 90 έως 130 χλµ. ανά ηµέρα.

Ο αγώνας πρωταθλήµατος ή κυπέλλου πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 2 κύκλους ανά αγωνιστική ηµέρα
και κάθε µέρα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 5 ειδικές διαδροµές για το Πρωτάθληµα ή τουλάχιστον 3 ειδικές
διαδροµές για το κύπελλο.
Σε κάθε κύκλο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές ειδικές διαδροµές ή κατά περίπτωση κι έπειτα
από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, 2 διαφορετικές ειδικές διαδροµές εάν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κύκλοι στην
κάθε αγωνιστική ηµέρα.

1.3 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ο Ειδικός Κανονισµός κάθε αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει και τα εξής: - - Τη σύνθεση της Οργανωτικής
Επιτροπής και του Συµβουλίου Αγωνοδικών, όπως επίσης τους Άρχοντες του αγώνα
(Αλυτάρχη, Β' Αλυτάρχη, Γραµµατέα, Τεχνικούς Εφόρους κλπ).
- Το αν και σε ποιο Έπαθλο, Κύπελλο ή Πρωτάθληµα προσµετρά ο αγώνας.
- Τον χώρο και τα ωράρια λειτουργίας της Γραµµατείας.
- Το επίσηµο πρόγραµµα του αγώνα.
- Τον χώρο και τα ωράρια λειτουργίας του Ελέγχου Εξακρίβωσης και του Τελικού
Τεχνικού Ελέγχου.
- Τα δικαιώµατα συµµετοχής διαγωνιζόµενων, αγωνιζόµενων και Οµάδων.
- Τα έπαθλα που θα απονεµηθούν.
- Τον χώρο και τον χρόνο της απονοµής των επάθλων.
- Άλλες πληροφορίες σχετικές µε τον συγκεκριµένο αγώνα και τη διαδροµή του,
τις µέσες ωριαίες ταχύτητες, τα µέτρα ασφαλείας, το είδος των Ειδικών
δοκιµασιών και ότι άλλο κριθεί χρήσιµο.
Ο Ειδικός Κανονισµός µπορεί ακόµα και να τροποποιεί τον παρόντα, αλλά µόνο
µετά από προηγούµενη γραπτή έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να τροποποιεί διατάξεις του Ειδικού Κανονισµού που αφορούν την
ασφάλεια και την αντιµετώπιση συµβάντων που χαρακτηρίζονται ως "ανωτέρα βία", πρέπει όµως να έχει την
προηγούµενη έγκριση του Συµβουλίου των Αγωνοδικών και να ενηµερώνει έγκαιρα όσους δήλωσαν συµµετοχή.
Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται µε αριθµηµένα και χρονολογηµένα ∆ελτία Πληροφοριών τα
οποία θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος του Ειδικού Κανονισµού. Τα ∆ελτία αυτά θα τοιχοκολλούνται στη
Γραµµατεία και στους Πίνακες Ανακοινώσεων του αγώνα.

1.4 ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της ΑΜΟΤΟΕ,
αυστηρά και µόνο από τον υπεύθυνο του Αθλητικού Σωµατείου στο οποίο ανήκει ο κάθε αθλητής.

1.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών θα επιβλέπει και θα βοηθά στην πιστή
τήρηση και εφαρµογή του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα Μοτοσυκλέτας, του παρόντος Γενικού Κανονισµού, του
Ειδικού Κανονισµού του αγώνα και των
Εγκυκλίων της ΑΜΟΤΟΕ.
Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών θα εξετάζει τις ενστάσεις, θα αποφασίζει για αυτές και θα επικυρώνει τα οριστικά
αποτελέσµατα.
Επίσης θα αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τον Γενικό ή/και τον Ειδικό Κανονισµό όπως και για
τυχόν ασάφειές τους.

1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ
Κάθε οµάδα που συµµετέχει σε έναν αγώνα είναι υποχρεωµένη να ορίζει ένα άτοµο σαν υπεύθυνο της οµάδας
αυτής. Ο υπεύθυνος κάθε οµάδας είναι αυτός που θα υποστηρίζει τα συµφέροντά της και θα έχει την επαφή µε τους
Άρχοντες του αγώνα. Οι υπεύθυνοι αυτοί δεν µπορούν να συµµετέχουν ή να παρίστανται στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου των Αγωνοδικών.

1.7 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Στους αναβάτες ο οργανωτής θα επιδώσει τα εξής:
Στον νικητή κύπελλο
Στον δεύτερο κύπελλο
Στον τρίτο κύπελλο
Στους τέταρτο, πέµπτο κι έκτο µετάλλια.

1.8 ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η κατάταξη γίνεται βάσει των βαθµών ποινής που συγκέντρωσε κάθε αναβάτης και όπως προβλέπει το άρθρο 01.64
του παρόντος.
Νικητής σε κάθε κλάση αναδεικνύεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθµούς ποινής.

1.9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στο τέλος κάθε αγωνιστικής ηµέρας οι 15 καλύτεροι αναβάτες κάθε κατηγορίας βαθµολογούνται σύµφωνα µε την
προκήρυξη των αντιστοίχων επάθλων, κυπέλλων ή πρωταθληµάτων. Στους διήµερους αγώνες ο αριθµός των
εκκινησάντων, για το σύνολο των κατηγοριών, θα αφορά µόνο την πρώτη µέρα. Τη δεύτερη ηµέρα ακόµα και αν ο
αριθµός των εκκινησάντων µειωθεί µέχρι το 50% το πολύ ο αγώνας θα µετρήσει. Αναβάτης που δεν τερµάτισε την
πρώτη ηµέρα µπορεί να συµµετάσχει στον αγώνα της δεύτερης µέρας υπό τους εξής όρους:
- Εφόσον περάσει έγκαιρα τον τεχνικό έλεγχο που γίνεται στο τέλος της πρώτης
µέρας.
- Το πλαίσιο της µοτοσυκλέτας του πρέπει να είναι αυτό µε το οποίο ελέγχθηκε η
µοτοσυκλέτα στον έλεγχο εξακρίβωσης πριν από την εκκίνηση (βλέπε άρθρο
1.23.1).
- Η µοτοσικλέτα πρέπει να υποστεί πρώτα ένα πλήρη τεχνικό έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένου το ελέγχου στάθµης
θορύβου
(βλέπε άρθρα 1.21, 1.22, 1.23).
- Οι αναβάτες που έχουν αποκλειστεί από τον αλυτάρχη µπορούν να προχωρήσουν σύµφωνα µε τις παραπάνω
παραγράφους 1, 2, 3 και να περιµένουν την απόφαση των αγωνοδικών (βλέπε άρθρο 1.36.5).

1.10 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ)
- Εάν ένας αγώνας διακοπεί µε απόφαση αγωνοδικών πριν ολοκληρωθεί δεν µπορεί να επαναληφθεί.
- Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν οι περισσότεροι αναβάτες συµπληρώσουν τουλάχιστον το µισό της συνολικής
απόστασης ο αγώνας αυτός κηρύσσεται άκυρος. - Εάν ο αγώνας διακοπεί σε µεταγενέστερο στάδιο οι Αγωνοδίκες

µπορούν να αποφασίσουν εάν θα κηρυχθεί
άκυρος ή εάν θα θεωρηθεί ολοκληρωµένος, οπότε και θα απονεµηθούν τα αθλοθετηµένα έπαθλα ανάλογα µε τις
ειδικές κάθε
φορά περιστάσεις.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1.11 ∆ΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ανανεωµένο ∆ελτίο Αθλητή σύµφωνα µε το Νόµο 2725/. Επίσης ο
αναβάτης πρέπει να διαθέτει δίπλωµα οδήγησης µοτοσικλέτας σε ισχύ και η µοτοσικλέτας να διαθέτει άδεια
κυκλοφορίας, κρατικές πινακίδες και ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

1.12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ο Οργανωτής έχει το δικαίωµα να µη δεχθεί περισσότερες από 100 συµµετοχές. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να µη
τελέσει τον αγώνα αν ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι µικρότερος από 35 στο σύνολο των
κατηγοριών. Αν οι ∆ηλώσεις Συµµετοχής είναι περισσότερες από τον µέγιστο αριθµό που προβλέπει ένας Ειδικός
Κανονισµός τότε δίνεται προτεραιότητα στους 6 πρώτους του περυσινού Επάθλου, Κυπέλλου και Πρωταθλήµατος,
καθώς και σε όσους έχουν αποκτήσει βαθµούς για το τρέχον έτος.

1.13 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ και ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Η λήξη της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων συµµετοχής ορίζεται υποχρεωτικά στον ειδικό κανονισµό και το
πρόγραµµα.

- Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα, αφού εξηγήσει τους λόγους στην
ΑΜΟΤΟΕ και αφού έχει τη γραπτή συγκατάθεσή της, να αρνηθεί τη συµµετοχή
οποιουδήποτε αθλητή, για τον οποίο εκκρεµούν πειθαρχικά παραπτώµατα.
Πρέπει όµως να του γνωστοποιήσει εγγράφως την άρνηση αυτή το αργότερα σε 24 ώρες από τη λήξη των
εγγραφών.

Όποιος Αθλητής θέλει να συµµετάσχει σε έναν αγώνα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο του Αθλητικού
Σωµατείου στο οποίο ανήκει, να συµπληρώσει ∆ήλωση Συµµετοχής και να αποσταλεί µέσω του ηλεκτρονικού
συστήµατος της ΑΜΟΤΟΕ.
Η δήλωση αυτή πρέπει να αποσταλεί µέσα στις προθεσµίες που θα προβλέπει το
επίσηµο πρόγραµµα του αγώνα.
Μετά την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής δεν επιτρέπεται καµία τροποποίησή της.
Ο αγωνιζόµενος δικαιούται να δηλώσει 2 συµµετοχές, έστω και µε διαφορετικές µοτοσυκλέτες, της ίδιας ή
διαφορετικής
κατηγορίας, εφόσον όµως καταβάλλει διπλό παράβολο συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται να
αγωνισθεί
µόνο µε τη µια µοτοσυκλέτα, ενώ χάνει το δικαίωµα συµµετοχής για την άλλη µοτοσυκλέτα. Η υπογραφή της
δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο υπογράφων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Γενικό Κανονισµό και τον Ειδικό Κανονισµό του αγώνα.
Τα δικαιώµατα (παράβολα) συµµετοχής αθλητών, καθορίζονται κάθε χρόνο από
σχετική εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ και σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους.
Καµία δήλωση συµµετοχής δεν µπορεί να γίνει δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο συµµετοχής.
Το παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνει την ασφάλιση του Αθλητή για υλικές ζηµίες και σωµατικές βλάβες προς
τρίτους.
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις επίσηµες δοκιµές του άρθρου 1.61.2 και τον αγώνα, από την εκκίνησή του µέχρι και
τον τερµατισµό ή την εγκατάλειψη του αθλητή.
Το παράβολο συµµετοχής επιστρέφεται µόνον αν η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή ή αν ο αγώνας αναβληθεί ή
µαταιωθεί.
1.21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Κάθε µοτοσυκλέτα της Κατηγορίας 1 (σόλο) enduro ή ψευδο-enduro που καλύπτει τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. και που
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές µιας από τις παρακάτω κατηγορίες µπορεί να συµµετάσχει στους αγώνες
enduro. Οι κατηγορίες αυτές χωρίζονται ως εξής:
E1. Έως 144 cc δίχρονες
Έως 250 cc τετράχρονες
E2. Από 175 έως 250 cc δίχρονες
Από 290 έως 450 cc τετράχρονες
E3. Από 270 έως 500 cc δίχρονες
Από 475 έως 650 cc τετράχρονες
EV. Βετεράνων αναβατών ανεξαρτήτως κυβισµού – τύπου µοτοσυκλέτας
EN. Νέων Αναβατών ανεξαρτήτως κυβισµού και τύπου µοτοσυκλέτας
EB. Ανεξαρτήτου κυβισµού και τύπου µοτοσυκλέτας
EW. Γυναικών ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και τύπου µοτοσυκλέτας
- Για την κατηγορία EN επιτρέπεται η συµµετοχή αναβατών γεννηµένων µετά την 1/1/19…(ορίζεται στην
προκήρυξη)
- Για την κατηγορία EV επιτρέπεται η συµµετοχή αναβατών που είναι
γεννηµένοι πριν την 1/1/19…(ορίζεται στην προκήρυξη)

Απόκλιση από τον δηλωθέντα κυβισµό έως και ± 3 % επιτρέπεται και δεν αποτελεί παράβαση. Εάν κατά τη διάρκεια
του Πρωταθλήµατος ένας αναβάτης βαθµολογηθεί σε κάποια κατηγορία, δεν έχει το δικαίωµα να µεταφέρει αυτούς
τους βαθµούς σε άλλη κατηγορία.

1.21.1 ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Οι αριθµοί συµµετοχής µπορεί να είναι διψήφιοι και τριψήφιοι µε πρώτο ψηφίο τον αριθµό της κατηγορίας κάθε
µοτοσυκλέτας.
Για παράδειγµα µια µοτοσυκλέτα έως 200 cc ανήκει στην κατηγορία E1 εποµένως µπορεί να πάρει τον αριθµό
συµµετοχής από 11 έως 19, και από 100 έως 199, όπου το ένα (1) υποδηλώνει την κατηγορία 1 ενώ τα άλλα είναι
συµπληρωµατικός αριθµός που βγήκε από την περσινή τους κατάταξη στο πρωτάθληµα ή στα κύπελλα ή δόθηκε
από την ΑΜΟΤΟΕ.
Για το Πρωτάθληµα αθροίζονται µόνον οι βαθµοί που κερδίζονται σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες
χωριστά.

1.22 ΦΩΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΡΑ - ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ – ΦΤΕΡΑ - ΤΙΜΟΝΙ Είναι υποχρεωτικά τα φώτα εµπρός και
πίσω, τα φώτα φρένων και η ύπαρξη ταχυµέτρου σε λειτουργία. Πηγή ενέργειας για τα φώτα πρέπει να είναι ο
κινητήρας και όχι µπαταρία, και αυτά πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από την
ύπαρξη µπαταρίας ή όχι. Ο Οργανωτής, µε τον Ειδικό Κανονισµό, µπορεί να ζητήσει και άλλες πρόσθετες
απαιτήσεις.
Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διάµετρος κάθε πρόσθιου προβολέα είναι 100 mm ή ισοµεγέθης επιφάνεια.
Ο αριθµός κυκλοφορίας της µοτοσυκλέτας πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε έλασµα σταθερά στερεωµένος στο
πίσω φτερό. (Απαγορεύεται να είναι γραµµένος πρόχειρα κατευθείαν πάνω στο φτερό και πρέπει να φαίνεται από
πίσω).
Οι πινακίδες µε τον αριθµό συµµετοχής πρέπει να είναι φτιαγµένες από ευλύγιστο υλικό χωρίς κοφτερές αιχµές.
- Το µπροστινό φτερό πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 100ο από την περιφέρεια του τροχού.
- Το πίσω φτερό πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 120ο της περιφέρειας του τροχού.
- Το τιµόνι πρέπει να καλύπτεται µε αφρώδες υλικό στο πάνω µέρος του (στο µπαράκι ή στο σηµείο έδρασής
του µε την πάνω πλάκα) όπου µπορεί µετά από πτώση να έρθει σε επαφή µε το θώρακα ή το κεφάλι του
αθλητή.
1.23 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
(o έλεγχος θορύβου γίνεται µε τη στατική µέθοδο)

1.23.1 Μαρκάρισµα – φόντα / νούµερα
Κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου Εξακρίβωσης, για τον οποίο λεπτοµέρειες θα αναφέρει ο ειδικός
κανονισµός κάθε αγώνα, θα µαρκάρονται τα παρακάτω αναφερόµενα µέρη κάθε µοτοσυκλέτας, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η αναγνώρισή τους. Τα µαρκαρισµένα αυτά µέρη πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα και να υπάρχουν κατά τον Τελικό Τεχνικό Έλεγχο ασχέτως αν είναι απαραίτητα για την κίνηση της
µοτοσυκλέτας. Η αντικατάσταση των µαρκαρισµένων µερών (εκτός του σιγαστήρα) ή/και η άγνοια του άρθρου αυτού
τιµωρούνται µε αποκλεισµό από τον αγώνα. Μόνο τα παρακάτω σηµεία µιας µοτοσυκλέτας πρέπει να µαρκάρονται:
Μπροστινός αριθµός: 1 µαρκάρισµα
Κυρίως πλαίσιο: 1 µαρκάρισµα στη δεξιά πλευρά του λαιµού του τιµονιού
Κάρτερ κινητήρα: 1 µαρκάρισµα στη δεξιά πλευρά του, στην ένωση κάρτερ - κυλίνδρου
Τροχοί (µουαγιέ): 1 µαρκάρισµα σε κάθε κέντρο τροχού (2 µαρκαρίσµατα) Σιγαστήρας: 1 µαρκάρισµα

Τα number plates (φόντα και νούµερα) των συµµετεχόντων στο Ελληνικό Πρωτάθληµα είναι ως εξής:

Κατηγορία Ε1 Μαύρο φόντο Ασπρά νούµερα
Κατηγορία Ε2 Κόκκινο φόντο Άσπρα νούµερα
Κατηγορία Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύρα νούµερα
Κατηγορία ΕV Μπλε φόντο Άσπρα νούµερα
Κατηγορία EN Πράσινο φόντο Άσπρα νούµερα
Κατηγορία ΕΒ Μαύρο φόντο Λευκά νούµερα
Κατηγορία EW Ροζ φόντο Μαύρα νούµερα

Εάν καταστραφεί ο µπροστινός αριθµός µπορεί να αλλαχτεί, αλλά στον επόµενο σταθµό ελέγχου πρέπει να
µαρκαριστεί µε διαφορετικό χρώµα.
Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για όλα τα µαρκαρίσµατα πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες.

1.23.2 Εξαγωγές Καυσαερίων
Οι σιγαστήρες πρέπει πρώτα να ελέγχονται ως προς τη στάθµη του θορύβου και µετά να µαρκάρονται από τον
Οργανωτή.
- Για ενδεχόµενη επισκευή ή αντικατάσταση σιγαστήρα ισχύουν τα εξής: 1.Ο αθλητής που επιθυµεί να
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τον σιγαστήρα του επιτρέπεται να το κάνει στο τέλος κάθε ηµέρας µετά τον
τελευταίο Σταθµό Ελέγχου Χρόνου και πριν την είσοδο στον Χώρο Επιτηρούµενης Στάθµευσης.
2. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει κάτω από την επιτήρηση Τεχνικού Εφόρου ή Βοηθού και δίνεται επί πλέον χρόνος
30' λεπτών για αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές στους οποίους ο Αλυτάρχης έχει πει ότι πρέπει να
ελέγξουν τις
µηχανές τους.
3. Ένας αθλητής µπορεί να ζητήσει από την Οργάνωση όσους ελέγχους στάθµης θορύβου θέλει µέσα στο επιτρεπτό
όριο των 30' αυτών λεπτών.
4. Αφού περάσουν τα 30' αυτά λεπτά ο αθλητής θα κληθεί να παρουσιάσει τη µοτοσυκλέτα του για έλεγχο στον
υπεύθυνο για τον έλεγχο στάθµης θορύβου.
5. Μετά τα 30' αυτά λεπτά αν η στάθµη του θορύβου είναι πάνω από το ανεκτό όριο δεν θα επιτραπεί στον αθλητή
να λάβει εκκίνηση την επόµενη µέρα.
6. Εάν ο σιγαστήρας αλλαχθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας πρέπει να µαρκαριστεί µε διαφορετικό χρώµα στον
επόµενο σταθµό ελέγχου χρόνου µετά την αλλαγή. Στο τέλος αυτής της ηµέρας θα γίνει έλεγχος της στάθµης
θορύβου µέσα στα 30' επιτρεπόµενα λεπτά. Εάν ο έλεγχος αποδείξει ότι η στάθµη θορύβου είναι στα επιτρεπτά όρια
ο σιγαστήρας θα µαρκαριστεί µε το επίσηµο χρώµα της Οργάνωσης, διαφορετικά ο αθλητής θα αποκλεισθεί από τον αγώνα.

7. Το άρθρο αυτό ισχύει και για όσους αθλητές γίνει αυτεπάγγελτος έλεγχος µετά από εντολή του
Αλυτάρχη ή του Τεχνικού Εφόρου. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή πριν ή µετά την είσοδο στον
Χώρο Επιτηρούµενης Στάθµευσης.

1.23.3 Αποδοχή
Κάθε αθλητής πρέπει να υπογράψει µια δήλωση που θα βεβαιώνει ότι τα µαρκαρίσµατα έγιναν σωστά και όπως
προβλέπει το
προηγούµενο άρθρο.
Αυτή η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει τον αριθµό πλαισίου της µηχανής.

1.23.4 Στάθµη θορύβου Πριν µαρκαριστεί ο σιγαστήρας πρέπει να µετρηθεί η στάθµη θορύβου βάσει των
αναφεροµένων στον Τεχνικό Κανονισµό Αγώνων ENDURO. Ένας αθλητής µπορεί να ελέγξει και ένα επί πλέον
σιγαστήρα που θα διατηρήσει σαν ανταλλακτικό και που πρέπει να µαρκαριστεί και αυτός κανονικά.

1.23.5 Ανταλλακτικά
Επιτρέπεται στους αθλητές να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε τµήµα της µοτοσυκλέτας τους που δεν είναι
µαρκαρισµένο, αλλά µπορούν να δεχθούν ανταλλακτικά µόνο στον χώρο επισκευών και στους Σταθµούς Ελέγχου
Χρόνου, µεταξύ της λευκής και της κίτρινης σηµαίας. Τα χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά µπορούν να αφεθούν στον
χώρο όπου έγινε η επισκευή. Κάθε παράβαση του άρθρου αυτού θα θεωρείται σαν παράβαση του άρθρου 1.40 και
θα επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή.

1.23.6 Εργαλεία
Επιτρέπεται στους αθλητές να δέχονται σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής εργαλεία αλλά µόνον ο αθλητής
επιτρέπεται να κάνει τις επισκευές, αφού απαγορεύεται κάθε είδους εξωτερική βοήθεια, εκτός από όσα
προβλέπονται από τα άρθρα 1.39.1, 1.39.2 και 1.39.3 και 1.39.5. Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά ή τα αεροκίνητα
εργαλεία που τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές ενέργειας εκτός και αν η πηγή ενέργειας είναι ενσωµατωµένη σε
αυτά (αναφορτιζόµενοι ή όχι συσσωρευτές, ενσωµατωµένες φιάλες αερίου υπό πίεση κλπ).

1.24 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1.24.1
Ο Οργανωτής µπορεί να ελέγχει σε κάθε Σταθµό Ελέγχου Χρόνου όλα τα µαρκαρισµένα µέρη οποιασδήποτε
µοτοσυκλέτας. Στην περίπτωση έλλειψης κάποιου µαρκαρίσµατος ή αν υπάρξει κάποια αµφιβολία, ο υπεύθυνος
Κριτής του σταθµού πρέπει να µαρκάρει µε άλλο χρώµα το εξάρτηµα από το οποίο λείπει το µαρκάρισµα. Στον
τελικό τεχνικό έλεγχο της ηµέρας ο Τεχνικός Έφορος, µε εντολή του Αλυτάρχη, θα ελέγξει τη µοτοσυκλέτα και θα
ετοιµάσει µια αναφορά προς τους Αγωνοδίκες. Κάθε παράβαση του άρθρου 1.23.6 θα θέτει τον αθλητή εκτός
αγώνος (βλέπε άρθρο 1.36.5). Κάθε µοτοσυκλέτα, πριν της επιτραπεί να αποχωρήσει από τον χώρο επισκευών,
πρέπει να έχει την έγκριση του τεχνικού εφόρου ότι είναι σε τέλεια κατάσταση. Όλες οι εργασίες που πρέπει να
γίνουν για να δοθεί αυτή η έγκριση θα γίνουν στον χώρο επισκευών χωρίς να δοθεί επιπλέον χρόνος από τον
επιτρεπτό.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
Μετά τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής κάθε αίτηση αλλαγής στον κατασκευαστή ή στην κατηγορία της
µοτοσυκλέτας πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να αναφέρει τους λόγους της αίτησης. Τέτοιες αιτήσεις πρέπει να
υποβάλλονται στον Αλυτάρχη το αργότερο 24 ώρες πριν τον έλεγχο εξακρίβωσης.

1.32 ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1.32.1 Έννοια
Κάθε αγώνας enduro, εκτός του καθαρά αγωνιστικού χρόνου και του ελεύθερου χρόνου πριν την εκκίνηση κάθε
αγωνιστικής ηµέρας, που προβλέπονται στο άρθρο 1.36, περιλαµβάνει και χρόνο κατά τον οποίο οι µοτοσυκλέτες

βρίσκονται υπό καθεστώς επιτηρούµενης στάθµευσης σε ειδικούς χώρους (park-ferme) που προβλέπει ο
Οργανωτής, ο οποίος έχει την επιτήρηση και την ευθύνη τους.

1.32.2 Περιγραφή
Ο χώρος επιτηρούµενης στάθµευσης πρέπει κατά το δυνατόν να είναι περιφραγµένος ώστε να εµποδίζεται η
είσοδος σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Τα όριά του πρέπει να είναι σαφή και πρέπει να περιφρουρείται από έναν
ικανό αριθµό ατόµων, ώστε να έρχονται σε επαφή µε τις µοτοσυκλέτες µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Ο χώρος
εισόδου και εξόδου των χώρων αυτών πρέπει να σηµατοδοτείται εµφανώς. Οι υπεύθυνοι πρέπει να φορούν κάποιο
διακριτικό σήµα που να αναγνωρίζεται εύκολα από τους ενδιαφερόµενους και ιδίως από τους αθλητές.

1.32.3 Απαγορεύσεις
Στους χώρους επιτηρούµενης στάθµευσης απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε άλλο εκτός των Αγωνοδικών,
του Αλυτάρχη, των Τεχνικών Εφόρων, των Κριτών του χώρου, και των αθλητών (µόνο για να βάλουν ή να βγάλουν
τη µοτοσυκλέτα τους). Οι αθλητές, µετά τη σηµείωση της ώρας άφιξής τους στον ΣΕΧ που προηγείται του parc-ferme
οφείλουν να σταµατήσουν τον κινητήρα της µοτοσυκλέτας τους και να την σπρώξουν ως το σηµείο που θα τους
υποδειχθεί. Απαγορεύεται ο ανεφοδιασµός ή οποιαδήποτε επισκευή της µοτοσυκλέτας κατά τη διαδροµή της από το
ΣΕΧ µέχρι και τον χώρο της επιτηρούµενης στάθµευσης. Αθλητής που δεν συµµορφώνεται µε τα ανωτέρω τίθεται
εκτός αγώνα, µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα από το άρθρο 1.23.2.

1.32.4 Ειδικός περιορισµός
Στον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης απαγορεύονται στους αθλητές, επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα, τα
εξής: να αγγίζουν µοτοσυκλέτα άλλου αθλητή, να αγγίζουν τη µοτοσυκλέτα τους (εκτός από τη στιγµή της εισόδου ή
της εξόδου τους, οπότε τη σπρώχνουν), να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους.

1.32.5 Κάπνισµα
Κάθε αθλητής που καπνίζει µέσα στον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης θα τίθεται εκτός αγώνα.

1.32.6 Κάλυψη
Απαγορεύεται η κάλυψη (σκέπασµα) των µοτοσυκλετών που βρίσκονται υπό καθεστώς επιτηρούµενης στάθµευσης.

1.33 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η περιοχή εκκίνησης αποτελείται από τα εξής τµήµατα:

1.33.1 Χώρος Επιτηρούµενης Στάθµευσης
Ένα χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης δηλαδή µια περιφραγµένη περιοχή ώστε να µπορεί να ελέγχεται άριστα από
τους Κριτές. Η είσοδος σε αυτόν επιτρέπεται µόνον όπως προβλέπεται από το άρθρο 1.32.3. Ο χώρος αυτός πρέπει
να έχει µόνον µια είσοδο και µια έξοδο που θα οδηγεί προς τον χώρο επισκευών.

1.33.2 Χώρος Επισκευών
Ένα χώρο επισκευών σε επαφή µε τον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης ή συνδεόµενο µε αυτόν µε περιφραγµένο
διάδροµο. Ο χώρος αυτός θα έχει µόνο µια έξοδο προς τον χώρο εκκίνησης Σε αυτόν τον χώρο επιτρέπονται οι
ρυθµίσεις, οι επισκευές, ο ανεφοδιασµός, ο καθαρισµός των µοτοσυκλετών, κ.λ.π. Στον χώρο αυτόν απαγορεύεται
το κάπνισµα επί ποινή αποκλεισµού.

1.33.3 Χώρος Εκκίνησης
Ένα περιφραγµένο χώρο εκκίνησης όπου οι αθλητές περιµένουν τη σειρά τους για να εκκινήσουν και ο οποίος
οδηγεί στη γραµµή εκκίνησης. Στη γραµµή εκκίνησης θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε οι αθλητές να
παρατάσσονται σε 2 οµάδες των 2 ή 3 µοτοσυκλετών, στην ίδια ευθεία. Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση που δεν
τεθεί έστω και µία µοτοσυκλέτα µιας οµάδας ο κινητήραςσε λειτουργία µέσα σε 60 δευτερόλεπτα, όπως προβλέπεται,

θα µπορούν να εκκινήσουν από τη επόµενη τριάδα
χωρίς πρόβληµα, χρεωµένοι µε την αντίστοιχη ποινή χρόνου.
Καµία εργασία δεν επιτρέπεται στον χώρο αυτόν επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα.

1.33.4 Χρόνος
Οι µοτοσυκλέτες παραµένουν στον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του
Οργανωτή, από την ώρα που προβλέπει ο Ειδικός Κανονισµός µέχρι την εκκίνηση για την πρώτη διαδροµή κάθε
αγωνιστικής ηµέρας και από το τέλος της τελευταίας διαδροµής µέχρι την εκκίνηση της επόµενης ηµέρας. Η είσοδος
στον χώρο αυτόν διέπεται από τους όρους του άρθρου 1.32.3

1.33.5 Γενικά
Στον χώρο επισκευών µπορούν να εισέρχονται µόνον οι Αγωνοδίκες, οι υπεύθυνοι των οµάδων και κάθε άλλο
πρόσωπο που αναφέρεται ειδικά στον Ειδικό Κανονισµό. Ο Οργανωτής µπορεί επίσης να επιτρέψει την είσοδο σε
δηµοσιογράφους και φωτογράφους, αφού ορίσει τους όρους και αφού προκαθορίσει τον αριθµό τους ώστε να µην
εµποδίζονται οι εργασίες
των αθλητών.
Στον χώρο επισκευών απαγορεύονται οι αντλίες βενζίνης οι οποίες µπορούν να εγκατασταθούν έξω από τα όρια
αυτού του χώρου.
Επιτρέπεται ο ανεφοδιασµός µοτοσυκλέτας µε καύσιµα εφόσον υπάρχει κατάλληλος πυροσβεστήρας. Κριτές που θα
φοράνε το διακριτικό σήµα µπορούν να βοηθούν όταν ο ανεφοδιασµός γίνεται µέσα στον χώρο αυτόν.

1.33.6 Εξωτερική βοήθεια
Καµία εξωτερική βοήθεια δεν επιτρέπεται στον χώρο επισκευών εκτός από αυτήν που περιγράφεται στο άρθρο 1.39,
επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα.

1.33.7 Λειτουργία κινητήρα
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας της µοτοσυκλέτας στον χώρο επισκευών.
Απαγορεύεται να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας στον χώρο εκκίνησης πριν δοθεί το σήµα εκκίνησης. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται ποινή 60 βαθµών (δευτερολέπτων)

1.33.8 Χώρος Εκκίνησης
Η είσοδος στον χώρο εκκίνησης επιτρέπεται µόνον στα άτοµα που αναφέρονται στο άρθρο 1.32.3. Όταν οι
συµµετοχές δεν ξεπερνούν τις 80, οι οργανωτές θα πρέπει να διώχνουν δύο αθλητές ανά λεπτό. Σε περισσότερες
των 80 συµµετοχών οι οργανωτές µπορούν να διώχνουν έως και τρεις αθλητές ανά λεπτό εκτός από την περίπτωση
σκόνης όπου υποχρεωτικά θα διώχνουν 2 αθλητές το λεπτό.

1.34 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η σειρά εκκίνησης στους αγώνες Enduro ορίζεται στην προκήρυξη του εκάστοτε θεσµού ή στον Ειδ.
Κανονισµό του αγώνα

1.35 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1.35 5' λεπτά
Κάθε αγωνιστική ηµέρα, 5' λεπτά πριν τη θεωρητική ώρα εκκίνησής τους, οι αθλητές µπορούν να εισέλθουν στον
χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης µόνον για να µετακινήσουν µε τα χέρια τη µοτοσικλέτα τους προς την έξοδο του
χώρου αυτού, στη γραµµή της εκκίνησης. Καµία εργασία δεν επιτρέπεται στον χώρο αυτόν επί ποινή αποκλεισµού.

1.36 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1.36.1 Γραµµή 20 µέτρων
Στην αρχή κάθε αγωνιστικής ηµέρας κάθε αθλητής θα λαµβάνει σήµα εκκίνησης στην ώρα που προβλέπεται για
κάθε έναν. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήµα εκκίνησης κάθε αθλητής πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του

και να περάσει µια δεύτερη γραµµή που βρίσκεται 20 µέτρα µετά τη γραµµή εκκίνησης χρησιµοποιώντας µόνο τη
δύναµη του κινητήρα του.

1.36.2 Καθυστέρηση
Αν ένας αθλητής δεν βρίσκεται στη γραµµή εκκίνησης την προκαθορισµένη ώρα εκκίνησής του, δεν παίρνει βαθµούς
ποινής, εφόσον µέσα στο επόµενο λεπτό έρθει στη γραµµή εκκίνησης, θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και
περάσει τη γραµµή των 20 µέτρων. Οι αθλητές που θα φθάσουν στη γραµµή εκκίνησης µε καθυστέρηση µεγαλύτερη
από 1' λεπτό θα παίρνουν 60 βαθµούς ποινής για κάθε λεπτό. Σαν χρόνος εκκίνησής τους θα θεωρείται ο
πραγµατικός χρόνος και θα ακολουθείται η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου 1.36.1. Στον σταθµό της
αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη. Αθλητές µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 30' λεπτά θα αποκλείονται
από τον αγώνα και δεν θα µπορούν να πάρουν εκκίνηση.

1.36.3 Λειτουργία κινητήρα
Οι κινητήρες των µοτοσυκλετών πρέπει να µπαίνουν σε λειτουργία µε µανιβέλα ή οποιοδήποτε άλλον τρόπο,
µηχανικό ή ηλεκτρικό (µίζα), αλλά χωρίς να χρειασθεί να γυρίσει ο κινητήριος τροχός.
Αν ο κινητήρας σβήσει πριν η µοτοσυκλέτα περάσει τη γραµµή των 20 µέτρων ο αθλητής πρέπει να τον ξαναβάλει σε
λειτουργία και να περάσει τη γραµµή των 20 µέτρων µέσα σε 1' λεπτό από τη στιγµή που δόθηκε το σήµα εκκίνησης,
για να µην πάρει βαθµούς ποινής. Αν καθυστερήσει πάνω από 1' λεπτό να περάσει τη γραµµή των 20 µέτρων
χρεώνεται µε 10 βαθµούς ποινής.

1.36.4 Πέρασµα γραµµής 20 µέτρων
Αθλητής που χρεώθηκε βαθµούς ποινής επειδή δεν πέρασε τη γραµµή των 20 µέτρων µε την κίνηση του κινητήρα
του µέσα σε ένα λεπτό από το σήµα εκκίνησης, πρέπει να βάλει σε κίνηση τη µοτοσυκλέτα του µε όποιον τρόπο
επιθυµεί και να περάσει τη γραµµή εκκίνησης πριν προχωρήσει. Ο αθλητής που δεν κατάφερε να θέσει σε κίνηση τη
µοτοσυκλέτα του ή του οποίου η µοτοσυκλέτα σταµάτησε µεταξύ της γραµµής εκκίνησης και της γραµµής των 20
µέτρων δεν πρέπει να επιστρέψει στο χώρο εκκίνησης, αλλά πρέπει να την σπρώξει µε τη φορά του αγώνα και να
περάσει τα 20 µέτρα, ώστε να µην παρεµποδίσει άλλους αθλητές.

1.36.5 Εκκρεµότητες
Αθλητής του οποίου η περίπτωση εξετάζεται από το Συµβούλιο Αγωνοδικών είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από
ένσταση και ο οποίος επιθυµεί να εκκινήσει, µπορεί να το κάνει, υπό τον όρο ότι η µοτοσυκλέτα του είχε κρατηθεί
στο parc ferme, όπως ορίζει ο κανονισµός, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας. Ο αθλητής χάνει το δικαίωµα να
εκκινήσει µόνον αφού αποφασίσει οριστικά το Συµβούλιο των Αγωνοδικών ότι αποκλείεται από τον αγώνα.

1.37 ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
1.37.1 Χρόνος
Κανένας επί πλέον χρόνος δεν παρέχεται για τον ανεφοδιασµό που πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της
διαδροµής. Τα περί καυσίµου αναφέρονται στον τεχνικό κανονισµό Enduro. Μη συµµόρφωση µε αυτόν τον
κανονισµό θα επιφέρει χρηµατικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου θα ορίσουν οι αγωνοδίκες.

1.37.2 Χώροι ανεφοδιασµού
Επί πλέον του χώρου ανεφοδιασµού στην Εκκίνηση και στον Τερµατισµό πρέπει να προβλέπονται και άλλοι τέτοιοι
χώροι κατά µήκος της διαδροµής που πρέπει να αναφέρονται στο βιβλίο διαδροµής.
Για κάθε 50 χλµ. πρέπει να υπάρχει σηµείο ανεφοδιασµού

1.37.3 Περιορισµοί
Ο ανεφοδιασµός µπορεί να γίνει µόνον στα σηµεία που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο και σε Σταθµούς
Ελέγχου Χρόνου, συγκεκριµένα πριν από αυτούς, µεταξύ της λευκής και της κίτρινης σηµαίας.
Στα Σηµεία Ανεφοδιασµού που βρίσκονται µετά τους ΣΕΧ, επιτρέπονται οι ανεφοδιασµοί σε καύσιµα και σε
λιπαντικά καθώς και η λίπανση της αλυσίδας (βλέπε άρθρο 1.37.5). Κάθε άλλη εργασία απαγορεύεται.

Η ποινή γιανεφοδιασµό, ή / και για εργασίες που θα γίνουν στη µοτοσικλέτα µεταξύ κίτρινής και πράσινη σηµαίας είναι ο αποκλεισµός του αθλητή. 

Ο τελικός ανεφοδιασµός (αφορά τους 2ήµερους αγώνες) θα γίνεται πριν τον τελευταίο ΣΕΧ και θα γίνεται µέσα στον
χώρο των paddοck.
Απαγορεύεται σε αθλητή, επί ποινή αποκλεισµού, να τοποθετήσει τη µοτοσυκλέτα του µέσα σε κλειστό χώρο (τέντα,
φορτηγάκι κλπ.) οποιαδήποτε στιγµή του αγώνα, µε σκοπό τον ανεφοδιασµό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός εάν
επιτραπεί από τον οργανωτή.

1.37.4 Μεταφορά καυσίµων
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η µεταφορά καυσίµων µε τη µοτοσυκλέτα. Εξαιρείται η ποσότητα καυσίµων
που περιέχεται στη µόνιµη και σταθερή δεξαµενή (reservoir) της.
Στους χώρους ανεφοδιασµού τα καύσιµα πρέπει να µεταφέρονται σε κάνιστρα ασφαλείας και να φέρουν γραµµένα
ευκρινώς τον αριθµό συµµετοχής του αθλητή στον οποίον ανήκουν. Στους σταθµούς ανεφοδιασµού είναι
απαραίτητη η παρουσία πυροσβεστικού οχήµατος, όπως επίσης και επαρκής αριθµός φορητών πυροσβεστήρων µε
χειριστές έτοιµους να επέµβουν. Ο χώρος ανεφοδιασµού να επιλέγεται µε κριτήριο την εύκολη πρόσβαση του
πυροσβεστικού οχήµατος. Οι οργανωτές οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση όλων των ανωτέρω µε σχολαστική
επιµέλεια.

1.37.5 Λίπανση αλυσίδας
Επιτρέπεται η λίπανση της αλυσίδας στους χώρους ανεφοδιασµού.

1.37.6 Κινητήρας
Κατά τη διάρκεια των ανεφοδιασµών ο κινητήρας πρέπει να είναι σβησµένος. Η µη συµµόρφωση θα επιφέρει ποινή
αποκλεισµού του αθλητή από τον αγώνα.

1.38 ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΝΑΜΗ
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η µοτοσυκλέτα πρέπει να κινείται ή από τον κινητήρα της, ή από τη µυϊκή δύναµη του
αναβάτη της, ή από κάποια φυσική δύναµη (κατηφόρα π.χ.). Κάθε άλλος τρόπος επιφέρει τον αποκλεισµό του
αθλητή από τον αγώνα.

1.39 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Απαγορεύεται κάθε είδους εξωτερική βοήθεια, µε µόνη εξαίρεση τη βοήθεια κατά τους ανεφοδιασµούς που γίνονται
στους χώρους που χαρακτηρίζονται σαν χώροι ανεφοδιασµού. Η επαφή οποιουδήποτε ατόµου µε τη µοτοσυκλέτα
θεωρείται εξωτερική βοήθεια. Εξαιρούνται ο αθλητής και οι Άρχοντες του Αγώνα µόνο κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Η ποινή για εξωτερική βοήθεια είναι ο αποκλεισµός του αθλητή.
Περιγραφή της εξωτερικής βοήθειας που επιτρέπεται, δίνεται παρακάτω.

1.39.1 Ανεφοδιασµός
Κατά τον ανεφοδιασµό επιτρέπεται το άνοιγµα και το κλείσιµο των δεξαµενών καυσίµου και λιπαντικού, καθώς και ο
αντίστοιχος ανεφοδιασµός τους από τα εξουσιοδοτηµένα για αυτόν άτοµα.

1.39.2 Λιπαντικά
Επιτρέπεται η βοήθεια κατά το άδειασµα του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων από τα χρησιµοποιηµένα
λιπαντικά και κατά το ξαναγέµισµά τους.

1.39.3 Ελαστικά
Επιτρέπεται ο έλεγχος της πίεσης του αέρα των ελαστικών, το φούσκωµά τους, ή το γέµισµά τους µε ειδικό spray
κατά της διάτρησης. Η βοήθεια αυτή µπορεί να δίνεται µόνο στους ΣΕΧ και κατά την αντικατάσταση των ελαστικών,
των αεροθαλάµων και του ειδικού αντιδιατρητικού µείγµατος "mousse".
Τα ελαστικά µπορούν να αντικαθίστανται µόνον στον τελευταίο ΣΕΧ κάθε ηµέρας, µεταξύ της λευκής και της κίτρινης
σηµαίας, καθώς και στον χώρο επισκευών. Ο αθλητής µπορεί να δεχθεί αεροθαλάµους και φιάλες αέρα οπουδήποτε
κατά µήκος της διαδροµής και στους ΣΕΧ.

1.39.4 Καθαρισµός
Οι αθλητές µόνοι τους µπορούν να καθαρίζουν τις µοτοσικλέτες τους σε κάθε ΣΕΧ χρησιµοποιώντας οτιδήποτε µέσο
διαθέτουν εκτός από καθαρισµό µε πίεση.
Με χρήση εξωτερικής βοήθειας επιτρέπεται ο καθαρισµός των αριθµών συµµετοχής και των αυτοκόλλητων των
χορηγών που είναι τοποθετηµένα πάνω στα πλαστικά των µοτοσυκλετών µόνον µε τη βοήθεια σφουγγαριού ή
πανιού.

1.39.5 Σύστηµα ψύξης, φρένα
Εξωτερική βοήθεια µπορεί να δοθεί κατά το γέµισµα του συστήµατος ψύξης καθώς και όταν πρέπει να ελευθερωθεί
αέρας από το κύκλωµα φρένων.

1.39.6 Αναρτήσεις
Απαγορεύεται η εξωτερική βοήθεια για γέµισµα του συστήµατος των αναρτήσεων µε αέρα και λάδι. Εάν οι
αγωνοδίκες ανακαλύψουν ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση αυτού του άρθρου µπορούν πέραν του αποκλεισµού, να
παραπέµψουν το θέµα στην ΑΜΟΤΟΕ για τα περαιτέρω.

1.40 ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Απαγορεύεται στους αθλητές επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του
αγώνα καθώς και να λαµβάνουν ή να εκπέµπουν σήµατα ραδιοεπικοινωνίας.
1.41 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Κάθε αθλητής που εγκαταλείπει υποχρεούται να αφαιρέσει τους αριθµούς συµµετοχής από τη µοτοσυκλέτα του, να
εγκαταλείψει αµέσως τη διαδροµή του αγώνα και να µην συνεχίσει ακολουθούµενος από άλλον αθλητή ή κοντά σε
άλλον αθλητή. Παράβαση του άρθρου επιφέρει την αναφορά του αθλητή και τον αποκλεισµό πιθανώς του άλλου ή
των άλλων αθλητών που ακολούθησε ο εγκαταλείψας.

1.42 ΣΗΜΑΝΣΗ
1.42.1 ∆ιαδροµή
Η διαδροµή του αγώνα, που είναι υποχρεωτική για όλους του αθλητές θα περιγράφεται στο βιβλίο διαδροµής
(άρθρο 1.53.) και θα σηµατοδοτείται.
Οι αναφερόµενες αποστάσεις θεωρούνται υποχρεωτικά σαν σωστές. - Η σήµανση της διαδροµής θα γίνεται µε
διαφορετικό χρώµα κάθε αγωνιστική ηµέρα, εφόσον η διαδροµή της 2ης µέρας είναι διαφορετική από αυτή της 1ης.
Η οριοθέτηση των ειδικών διαδροµών (special tests) πρέπει να γίνεται µε κορδέλα δεξιά και αριστερά. Το χρώµα της
δεξιάς κορδέλας πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό της αριστερής και να παραµένει πάντα το ίδιο, δηλαδή δεξιά
κόκκινο και αριστερά άσπρο.
Είναι ευθύνη του κάθε αθλητή να ακολουθήσει τη διαδροµή του αγώνα. Αν κάποιος χαθεί στη διαδροµή το γεγονός
αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν δικαιολογία για την µη εµφάνισή του σε ένα ΣΕΧ ή ένα ΣΕ∆.
Απαγορεύεται στους αθλητές να κινούνται έξω από τη διαδροµή του αγώνα ή αντίθετα µε αυτήν επί ποινή
αποκλεισµού τους.

1.42.2 Συγκεκριµένο τµήµα διαδροµής
Στις περιπτώσεις που οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν συγκεκριµένη διαδροµή (λιβάδι, µονοπάτι,
κλπ), ο Οργανωτής υποχρεούται να το σηµατοδοτήσει εµφανώς µε ακρίβεια.

1.42.3 Σήµατα
Παραδείγµατα όλων των χρησιµοποιούµενων κατά τον αγώνα σηµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται παρακάτω, πρέπει
να επιδεικνύονται εµφανώς στον χώρο εκκίνησης.

1.43 ΤΗΡΗΣΗ του Κ.Ο.Κ
Οι αθλητές υποχρεούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (εκτός των ειδικών διαδροµών) να τηρούν τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Κάθε αθλητής που, διαπιστωµένα, παραβεί τον ΚΟΚ κατά την διάρκεια, µε απόφαση του Σ.Α.
θα τίθεται εκτός αγώνα.

1.44 ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Οι αθλητές, κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι ασφαλισµένοι για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες προς τρίτους.

1.45 ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Αλυτάρχης διαπιστώσει ότι κάποιο τµήµα της έγινε απροσπέλαστο ή ότι είναι
προσπελάσιµο από τους αθλητές µόνον αν δεχθούν εξωτερική βοήθεια (βλέπε άρθρο 1.39) και αφού πάρει τη
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου των Αγωνοδικών, πρέπει να ακυρώσει το τµήµα αυτό της διαδροµής µέχρι τον
επόµενο ΣΕΧ ή να παρέχει τη σχετική εξωτερική βοήθεια µε ανθρώπινο δυναµικό και να ρυθµίσει τα σχετικά θέµατα
επιβολής βαθµών ποινής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ
1.51 ΘΕΣΕΙΣ Σ.Ε.Χ.
Σταθµοί Ελέγχου Χρόνου (ΣΕΧ) θα βρίσκονται στα σηµεία που περιγράφονται παρακάτω:

1.51.1 Εκκίνηση
Στην έξοδο του χώρου εκκίνησης, κατά την έναρξη κάθε αγωνιστικής ηµέρας.

1.51.2 Τερµατισµός
Στην είσοδο του χώρου επιτηρούµενης στάθµευσης κατά τη λήξη κάθε αγωνιστικής ηµέρας.

1.51.3 Ενδιάµεσα
Σε ενδιάµεσα σηµεία επιλεγµένα από τον Οργανωτή. Η ακριβής θέση τους, η µεταξύ τους απόσταση καθώς και ο
απαιτούµενος χρόνος για την κάλυψή τους θα περιγράφονται στο βιβλίο διαδροµής. Η απόσταση µεταξύ δύο

συνεχόµενων ΣΕΧ πρέπει να έχει µετρηθεί µε ακρίβεια, να εκφράζεται σε χιλιόµετρα και µέτρα και να είναι
µεγαλύτερη από 5 και µικρότερη από 35 χλµ, η δε χρονική διάρκειά της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά.

1.51.4 Ειδικές ∆οκιµασίες
Σε σηµεία της διαδροµής όπου υπάρχουν ειδικές δοκιµασίες, για τη χρονοµέτρησή τους.

1.51.5 Μ.Ω.Τ.
Η µέση ωριαία ταχύτητα µεταξύ δύο συνεχόµενων ΣΕΧ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 χλµ/ώρα.

1.51.6 Αλλαγή ωραρίου
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. άσχηµες καιρικές συνθήκες), ο Αλυτάρχης µπορεί, αφού λάβει και την έγκριση
του Συµβουλίου των
Αγωνοδικών, να αλλάξει το ωράριο του αγώνα. Αυτή η αλλαγή µπορεί να ανακοινωθεί µέχρι και τη στιγµή της
εκκίνησης του 1ου αναβάτη κάθε αγωνιστικής ηµέρας ή κάθε γύρου.

1.51.7 Στους ΣΕΧ οι χρόνοι αναφέρονται σε ακέραια λεπτά µε τη βοήθεια χρονοµέτρου µε εκτυπωτή.

1.52 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Ο εξοπλισµός χρονοµέτρησης πρέπει να χρησιµοποιείται υπό την επίβλεψη επισήµου χρονοµέτρη. Σε περίπτωση
βλάβης του χρονοµέτρου οι χρόνοι πρέπει να καταγράφονται µε χρονόµετρο χειρός. Για να εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους οι χρονοµέτρες των διεθνών συναντήσεων πρέπει, ανάλογα µε τον αγώνα, να χρησιµοποιούν:
 Ένα πολύ καλό χρονόµετρο µε ενδείξεις ακριβείας 1/5 ή 1/10 του δευτερολέπτου, µε διπλό µηχανισµό
βελόνας στιγµιαίας ένδειξης (split stop) συγχρονισµένο µε την ώρα του αγώνα.

 Ένα ηλεκτρικό (ή ηλεκτρονικό) µηχανισµό µε σύστηµα καταγραφής των χρονοµετρήσεων ακριβείας 1/5 ή
1/10 του δευτερολέπτου ή καλύτερης, συγχρονισµένο µε την πραγµατική ώρα.

 Μια αυτόµατη συσκευή συγχρονισµένη µε την πραγµατική ώρα και µε ακρίβεια εγγραφών 1/100 του
δευτερολέπτου. Για τις συσκευές αυτού του είδους απαιτείται ένα πιστοποιητικό, που όχι µόνο πιστοποιεί την
ακρίβεια χρονοµέτρησης, αλλά και την απόδοση σαν µια συνολική µονάδα που θα λειτουργήσει κάτω από τις
συνθήκες για τις οποίες είναι κατάλληλη. Ειδικότερα απαιτείται για τις προσπάθειες επίτευξης επίδοσης.

 Για ορισµένους αγώνες, που στον πραγµατικό χρόνο επιτρέπονται ανοχές του ενός λεπτού (π.χ. Trial),
µπορούν να χρησιµοποιηθούν
συσκευές που να καταγράφουν τα συµπληρωµένα λεπτά.

 Ένας χρονοµέτρης που ασκεί καθήκοντα πρέπει να διαθέτει ένα εφεδρικό χρονόµετρο (όπως αυτό που
περιγράφεται στη δεύτερη παράγραφο αυτού του άρθρου) για να µπορεί να ελέγχει τα όργανα που
χρησιµοποιούνται.

Τα πιο πάνω όργανα πρέπει να έχουν ένα πρώτης τάξης πιστοποιητικό ακριβείας που να έχει εκδοθεί από επίσηµο
αντιπρόσωπο ή εθνικό ινστιτούτο χρονοµέτρησης. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει ηµεροµηνία όχι προγενέστερη
από 2 χρόνια πριν από την ηµεροµηνία του αγώνα στον οποίο χρησιµοποιείται.

Οι αθλητές πρέπει να δέχονται οποιοδήποτε σύστηµα χρονοµέτρησης εγκεκριµένο από τη ΑΜΟΤΟΕ.

1.53 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΟΙΝΩΝ (Ατοµικές κάρτες Χρόνων) ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

1.53.1 Ευθύνη αθλητών
Τα βιβλία διαδροµής για την πρώτη ή τη µοναδική αγωνιστική ηµέρα θα παραδίνονται στους αθλητές µετά τον
έλεγχο εξακρίβωσης της µοτοσυκλέτας τους εφόσον αυτή βρεθεί εντάξει. Για τη δεύτερη αγωνιστική ηµέρα το έντυπο

αυτό θα παραδίνεται στους αθλητές κατά την έξοδό τους από τον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης στο τέλος της
πρώτης αγωνιστικής ηµέρας.
Τα βιβλιάρια ποινών θα παραδίνονται στους αθλητές κατά την είσοδό τους στο PARK FERME πριν την εκκίνηση
κάθε αγωνιστικής ηµέρας. Είναι ευθύνη των αθλητών η παρουσίαση του βιβλιαρίου ποινών για αναγραφή του
χρόνου τους προς τον Κριτή σε κάθε ΣΕΧ, ή/και ΣΕ∆.
Τα βιβλιάρια ποινών θα παραδίδονται υποχρεωτικά στον Κριτή του τελευταίου ΣΕΧ κάθε αγωνιστικής ηµέρας ή στο
τέλος κάθε σκέλους. Ηθεληµένη παράβαση του άρθρου αυτού επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

1.53.2 Ιδανικοί χρόνοι
Τα βιβλιάρια ποινών ή τα βιβλία διαδροµής θα αναγράφουν τον ιδανικό χρόνο για κάθε επί µέρους τµήµα της
διαδροµής.

1.53.3 Έλλειψη αναγραφής
Κάθε αθλητής που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιάζει το βιβλιάριο ποινών του για αναγραφή του χρόνου του
από τον αρµόδιο Κριτή ή που πλαστογραφεί ή παραποιεί τον χρόνο που αναγράφηκε, ή χρησιµοποιεί το βιβλιάριο
άλλου αναβάτη τίθεται εκτός αγώνος.

1.53.4 Απώλεια Βιβλιαρίου
Αθλητής που έχασε ή κατέστρεψε κατά λάθος και χωρίς δόλο το βιβλιάριο ποινών του οφείλει να το δηλώσει στον
υπεύθυνο του επόµενου ΣΕΧ ή ΣΕ∆, ο οποίος θα του το αντικαταστήσει µε νέο που θα χρησιµοποιηθεί από τον
σταθµό αυτόν µέχρι τη λήξη της αγωνιστικής ηµέρας.

1.53.5 Απώλεια Σ.Ε.Χ. ή Σ.Ε.∆.
Αθλητής που δεν εµφανισθεί σε κάποιον ΣΕΧ ή ΣΕ∆ τίθεται εκτός αγώνα.

1.54 ΣΗΜΑΝΣΗ Σ.Ε.Χ.
Οι ΣΕΧ θα οριοθετούνται µε µια προειδοποιητική λευκή σηµαία 200 µ. πριν την ακριβή θέση του σταθµού που
οριοθετείται µε µια κίτρινη σηµαία 20 µ., τοποθετηµένη πριν το τραπέζι του κριτή. Οι σηµαίες αυτές πρέπει να είναι
απολύτως ορατές. Μπορούν επίσης να είναι και διπλές, ανά µια σε κάθε πλευρά της διαδροµής (δεξιά και αριστερά).

1.55 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ Σ.Ε.Χ.
Στην κίτρινη σηµαία που θα είναι τοποθετηµένη 20 µ. πριν από το τραπέζι του σταθµού πρέπει να τοποθετηθεί ένα
συγχρονισµένο µε το χρονόµετρο ρολόι. Σαν ώρα άφιξης στον ΣΕΧ θεωρείται η ώρα άφιξης στην κίτρινη σηµαία.
Κάθε αθλητής, αφού περάσει την κίτρινη σηµαία που θα βρίσκεται 20 µ. πριν τη θέση του ΣΕΧ, πρέπει να µειώσει
ταχύτητα και να πλησιάσει το τραπέζι του Κριτή, να του παραδώσει αµέσως το βιβλιάριο ποινών και στη συνέχεια
να ελέγξει την ορθότητα της αναγραφής του χρόνου του, πριν συνεχίσει τη διαδροµή του. Απαγορεύεται να
σταµατήσει αθλητής µεταξύ της κίτρινης σηµαίας και του τραπεζιού του Κριτή. Η για οποιοδήποτε λόγο παράβαση
αυτού επιφέρει πρόσθετη ποινή 60 βαθµών. Επιτρέπεται η προ-άφιξη στο τέλος κάθε αγωνιστικής ηµέρας χωρίς την
επιβολή ποινής. Ο Οργανωτής υποχρεούται να τηρεί σε κάθε ΣΕΧ κατάσταση µε τα νούµερα συµµετοχής και τους
χρόνους όλων των αναβατών που πέρασαν από εκεί.
Οι προτυπωµένοι κατάλογοι διελεύσεων απαγορεύονται. Σε περίπτωση αµφισβήτησης υπερισχύει η κατάσταση µε
τα ωράρια που συνέταξε και παρέδωσε ο υπεύθυνος κριτής ΣΕΧ.

1.55.1 PRE-FINISH
Στην είσοδο των paddocks της πρώτης µέρας (αφορά µόνο τους 2ήµερους αγώνες) πρέπει να υπάρχει ένας ΣΕΧ που
ονοµάζεται "PRE-FINISH" όπου δεν επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια. Σε αυτόν τον ΣΕΧ ο οργανωτής δίνει στους
αθλητές 15 λεπτά για να κάνουν στα paddocks, οποιεσδήποτε εργασίες επιθυµούν στη µοτοσυκλέτα τους, µέχρι να
φτάσουν στον ΣΕΧ του τερµατισµού της µέρας. ΜΟΝΟ στο σηµείο αυτό επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια από
µηχανικούς, ΕΚΤΟΣ από τις αλλαγές των ελαστικών που πρέπει να τις κάνει ο αθλητής µόνος του! Μετά τον ΣΕΧ
τερµατισµού οι µοτοσυκλέτες µπαίνουν κατ' ευθείαν στο parc ferme. Οποιεσδήποτε αλλαγές λιπαντικών / λιπάνσεις /

ανεφοδιασµοί πρέπει να γίνονται µε την µοτοσυκλέτα πάνω
από ειδικό οικολογικό απορροφητικό τάπητα.

1.57 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ
1.57.1 Ποινές απλών διαδροµών
Κάθε τµήµα της διαδροµής του αγώνα που βρίσκεται µεταξύ δύο ΣΕΧ, αποτελεί µια δοκιµασία. Οι αθλητές που δεν
τηρούν τον ιδανικό χρόνο της διαδροµής αυτής θα χρεώνονται µε 60 βαθµούς ποινής για κάθε 1' λεπτό προάφιξης ή
καθυστέρησής τους.
Η ώρα που θα σηµειώνεται σε κάθε ΣΕΧ σαν ώρα άφιξης θα υπολογίζεται και σαν ώρα αναχώρησης από τον ΣΕΧ
αυτόν προς τον επόµενο.

1.58 ΟΡΙΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Αθλητής που, µεταξύ δύο συνεχόµενων ΣΕΧ, καθυστερεί περισσότερο από 30' λεπτά από τον ιδανικό του χρόνο,
είναι αυτοµάτως εκτός αγώνα. Παρόλα αυτά, και µε δική του ευθύνη, µπορεί να συνεχίσει τον αγώνα µέχρι την τελική
απόφαση του αλυτάρχη.

1.59 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ
Αν ένας αθλητής µπορέσει να πείσει το Συµβούλιο των Αγωνοδικών ότι καθυστέρησε για εξαιρετικούς λόγους,
ανεξάρτητους από τη θέλησή του, όπως π.χ. για να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος,
τότε θα πάρει τον 1ο χρόνο της κατηγορίας του σ' αυτή την ειδική διαδροµή, ή τον ιδανικό του χρόνο εάν πρόκειται
για απλή διαδροµή. Η δικαιολογία ότι παρασύρθηκε από άλλον αθλητή µε συνέπεια να χάσει τη διαδροµή δεν
µπορεί να γίνει δεκτή.

1.60 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.∆.)
Εκτός από την υποχρέωση παρουσίασης στους ΣΕΧ για αναγραφή του χρόνου τους οι αθλητές υποχρεούνται να
παρουσιάζονται και στους Σταθµούς Ελέγχου ∆ιέλευσης για να βεβαιώνεται η διέλευσή τους από το συγκεκριµένο
σηµείο. Τα σηµεία αυτά µπορούν να είναι γνωστά, οπότε θα αναφέρονται στο βιβλίο διαδροµής, ή άγνωστα. Οι
σταθµοί αυτοί θα σηµατοδοτούνται από µια ή δύο µπλε σηµαίες που θα βρίσκονται 200 µ. πριν την ακριβή θέση του
σταθµού. Ο Οργανωτής υποχρεούται να τηρεί σε κάθε ΣΕ∆ κατάσταση µε όλες τις µοτοσυκλέτες που πέρασαν από
εκεί. Κάθε αθλητής που στο τέλος της αγωνιστικής ηµέρας δεν παραδίνει το βιβλιάριο ποινών του ή το παραδίδει
αλλά λείπει από αυτό κάποια αναγραφή χρόνου από ΣΕΧ ή κάποια σφράγιση από γνωστό ή άγνωστο ΣΕ∆ θα
τίθεται εκτός αγώνα.

1.61 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Κάθε αγωνιστική ηµέρα θα διεξάγονται οι ειδικές δοκιµασίες που περιγράφονται στα επόµενα 2 άρθρα.
Στις δοκιµασίες αυτές η χρονοµέτρηση θα γίνεται µε ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου (0,1'), από πτυχιούχους
Κριτές.
Ο τόπος, ο χρόνος και η περιγραφή των ειδικών δοκιµασιών πρέπει να κοινοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη
διεξαγωγή τους.
Κάθε µέρα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 5 ειδικές δοκιµασίες για πρωταθληµατικούς αγώνες ή τουλάχιστον 3
ειδικές για αγώνες κυπέλλων. Σε περίπτωση ακύρωσης τµήµατος διαδροµής του αγώνα θα πρέπει να µετρήσουν
τουλάχιστον 3 ειδικές διαδροµές για πρωταθληµατικούς αγώνες. Για τους αγώνες κυπέλλου ισχύει ότι αναφέρεται
παραπάνω.
Σε κάθε αγώνα το συνολικό µήκος των ειδικών διαδροµών δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το 15% του συνόλου της
διαδροµής του αγώνα ή το 10% του συνόλου της διαδροµής του αγώνα στην περίπτωση µείωσης της διαδροµής ή
ακύρωσης τµήµατός του.
Οι διαδροµές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι µυστικές και τα στοιχεία τους πρέπει να γνωστοποιούνται και να
µαρκάρονται 24 ώρες πριν από τον αγώνα.
Οι αθλητές µπορούν, εάν θέλουν να τις επισκεφθούν βαδίζοντας.
Η ποινή για δοκιµή µε οποιοδήποτε τροχοφόρο είναι ο αποκλεισµός. Η σχεδίαση της δοκιµασίας πρέπει να είναι τέτοια

ώστε να µην επιτρέπει να αναπτυχθεί Μ.Ω.Τ. πάνω από 50
χλµ/ώρα.
Ο τερµατισµός θα γίνεται µε φόρα (flying) και ο αναβάτης αφού περάσει τη γραµµή τερµατισµού της θα
συνεχίζει τη διαδροµή του προς τον επόµενο ΣΕΧ. Επιτρέπεται στάση 30 δευτερολέπτων, κατά µέγιστο, σε
σηµείο εκτός της αγωνιστικής γραµµής ώστε να µην προκληθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος ή ανωµαλία.
Η χρονοµέτρηση που θα γίνεται σε εκατοστά (1/100) του δευτερολέπτου θα µετατρέπεται σε βαθµούς. 1/100
δευτ. = 1/100 βαθµών.

1.61.1 Κλειστές Ειδικές διαδροµές τύπου Μotocross (Motocross Test) Πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 ειδικές
διαδροµές σε κλειστή διαδροµή, που µπορεί να είναι ή να µην είναι η ίδια κάθε φορά, µε µήκος από 2 ως 4 χλµ,
χωρίς πολλές δυσκολίες ή επικίνδυνα σηµεία, ειδικά προετοιµασµένες και οριοθετηµένες. Μεταξύ της διαδροµής
αυτής και των θεατών ή κάποιου φυσικού εµποδίου πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφάλειας τουλάχιστον 1 µ.

1.61.2 Άλλες ειδικές δοκιµασίες τύπου Cross Country (Enduro test) Κάθε αγωνιστική ηµέρα πρέπει να
πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 2 επί πλέον ειδικές δοκιµασίες. Οι δοκιµασίες αυτές µπορούν να είναι cross
country, enduro test, χωµάτινες αναβάσεις, κλπ. και δεν πρέπει να είναι επικίνδυνες.
Οι αθλητές δεν θα χρονοµετρούνται στην πρώτη προσπάθεια αλλά στην / στις επόµενη (ες) ώστε να έχουν την
δυνατότητα να δουν (αναγνωρίσουν) την διαδροµή αυτή. Η εκκίνηση θα δίνεται από στάση µε τον κινητήρα σε
λειτουργία.
Το µήκος αυτών των δοκιµασιών πρέπει να είναι από 2 έως 10 χιλ. - Η σχεδίαση της δοκιµασίας πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να µην επιτρέπει να αναπτυχθεί Μ.Ω.Τ. πάνω από 50 χλµ/ώρα.
Οι δοκιµασίες του άρθρου αυτού πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να έχει πρόσβαση ένα αυτοκίνητο µε κίνηση στους 4
τροχούς (4x4) σε περίπτωση ανάγκης.

1.61.3 Ειδικές διαδροµές τύπου Special Test (Extreme Test)
Ο οργανωτής αν το επιθυµεί, µπορεί να συµπεριλάβει στον αγώνα του ειδική διαδροµή σε κλειστή διαδροµή, που
πρέπει να είναι η ίδια κάθε φορά, µε µήκος από 1 ως 2 χλµ, µε αρκετές φυσικές ή τεχνητές δυσκολίες, κορµούς,
λάστιχα, άλµατα, αναβάσεις, βράχια, trial περάσµατα, νερόλακκους, κτλ. ειδικά προετοιµασµένες και οριοθετηµένες.
Μεταξύ της διαδροµής αυτής και των θεατών ή κάποιου φυσικού εµποδίου πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφάλειας
τουλάχιστον 1 µ.

1.61.3 Κατάταξη
Η κατάταξη των ειδικών δοκιµασιών κατά κλάσεις γίνεται βάσει των επιτευχθέντων χρόνων, αφού αυτοί
µετατραπούν σε βαθµούς ποινής. (τα δευτερόλεπτα = βαθµοί ποινής).

1.62 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
Μεταξύ του προηγούµενου ΣΕΧ και της αφετηρίας µιας ειδικής δοκιµασίας πρέπει να µεσολαβεί απόσταση το πολύ
1 χλµ. εξαιρουµένου του άρθρου 1.61.2.
Η αφετηρία και ο τερµατισµός των ειδικών δοκιµασιών πρέπει να σηµατοδοτούνται µε αντίστοιχα πανό και µε λευκές
γραµµές ή σηµαίες στο έδαφος, ακριβώς στις αντίστοιχες θέσεις η δε διαδροµή να σηµατοδοτείται σαφώς σύµφωνα
µε το άρθρο 1.42.2.
Η χρονοµέτρηση στις δοκιµασίες αυτές γίνεται από πτυχιούχους Κριτές, αρχίζει από τη γραµµή αφετηρίας και λήγει
στη γραµµή τερµατισµού.
Κάθε αθλητής, αφού περάσει τη γραµµή τερµατισµού, πρέπει να συνεχίσει προς τον επόµενο ΣΕΧ χωρίς να
σταµατήσει.
Ο χρόνος πραγµατοποίησης της δοκιµασίας θα αναγράφεται όταν ο αθλητής περάσει τη γραµµή τερµατισµού.
Όποιος αθλητής για οποιοδήποτε λόγο παρακάµψει την προκαθορισµένη, οριοθετηµένη ή σηµατοδοτηµένη
διαδροµή ειδικής δοκιµασίας, θα χρεωθεί στην ειδική αυτή µε το χρόνο που έκανε ο τελευταίος στην κατάταξη
αθλητής στην
συγκεκριµένη ειδική διαδροµή. Αν η παράκαµψη της διαδροµής έγινε ακούσια, τότε ο αθλητής είναι υποχρεωµένος

να ξαναµπεί στην ειδική
διαδροµή
από το σηµείο που βγήκε ή το πλέον κοντινό, µε τέτοιο τρόπο που να καταστεί σαφές ότι δεν γλίτωσε χρόνο από
αυτή την παράκαµψη.

01.63 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά τον Τελικό Τεχνικό Έλεγχο και ή µέσα σε µισή ώρα από τη λήξη του, µπορούν να ελεγχθούν όσες
µοτοσυκλέτες κρίνει ο Οργανωτής.
Αν κατά τον έλεγχο αυτόν βρεθεί µοτοσυκλέτα που ο κυβισµός της ξεπερνά τα όρια της κλάσης στην οποία είχε
δηλωθεί ο αθλητής της τίθεται εκτός αγώνα.

1.64 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
1.64.1 Επιβολή Βαθµών Ποινής
 Άρθρο 1.33.7 Κινητήρας σε λειτουργία στον χώρο εκκίνησης πριν δοθεί το σήµα εκκίνησης 60 β.π.
 Άρθρο 1.36.3 Μη πέρασµα της γραµµής των 20 µ. µέσα σε 1' λεπτό από το σήµα εκκίνησης 10 β.π.
 Άρθρο 1.36.2 Για κάθε λεπτό καθυστέρησης στην αφετηρία κάθε αγωνιστικής ηµέρας 60 β.π.
 Άρθρο 1.55 Για κάθε λεπτό προ-άφιξης σε ΣΕΧ η και 60 β.π.
για κάθε σταµάτηµα µεταξύ κίτρινης σηµαίας και του τραπεζιού του κριτή 60
β.π.
 Άρθρο 1.56/57 Καθυστέρηση ή προ-άφιξη σε ΣΕΧ, για κάθε συµπληρωµένο λεπτό 60 β.π.
1.61 Ειδικές δοκιµασίες
 Άρθρο 1.61.1 Ειδική δοκιµασία πίστας, για κάθε 1/100" 1/100 β.π
 Άρθρο 062.61.2 Άλλες ειδικές δοκιµασίες, για κάθε 1/100" 1/100 β.π.

1.64.2 Ποινή αποκλεισµού
Κάθε παράβαση άρθρου από τα παρακάτω επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού του αναβάτη από τον
αγώνα:
 Άρθρο 1.23.2 Υπέρβαση ορίου στάθµης θορύβου
 Άρθρο 1.23.5 Παραλαβή ανταλλακτικών εκτός του χώρου επισκευών ή εκτός των περιοχών µεταξύ της
λευκής και της κίτρινης σηµαίας
 Άρθρο 1.23/24 Απώλεια ή αντικατάσταση µαρκαρίσµατος µοτοσυκλέτας
 Άρθρο 1.33.3 Επισκευή στον χώρο εκκίνησης πριν δοθεί το σήµα εκκίνησης
 Άρθρο 1.33.7 Κινητήρας σε λειτουργία στον χώρο επισκευών
 Άρθρο 1.37.3 Ανεφοδιασµός εκτός των περιγραφοµένων θέσεων ή/και µεταφορά καυσίµων εκτός της
δεξαµενής (reservoir).
 Άρθρο 1.32/35 Αντιαθλητική συµπεριφορά στον χώρο του park-ferme
 Άρθρο 1.32 Κινητήρας σε λειτουργία στον χώρο του park-ferme
 Άρθρο 1.32.3 Είσοδος στο park-ferme µε τον κινητήρα σε λειτουργία, ανεφοδιασµός ή επισκευές µεταξύ
ΣΕΧ και park-ferme
 Άρθρο 1.32.5 Κάπνισµα στο park-ferme
 Άρθρο 1.33.2 Κάπνισµα στον χώρο επισκευών
 Άρθρο 1.36.2 Καθυστέρηση στην εκκίνηση µεγαλύτερη από 30' λεπτά
 Άρθρο 1.37.6 Κινητήρας σε λειτουργία κατά τον ανεφοδιασµό
 Άρθρο 1.38 Κίνησης της µοτοσυκλέτας από εξωτερική προωστήριο δύναµη
 Άρθρο 1.39 Εξωτερική βοήθεια σε χώρους πλην των προβλεπόµενων
 Άρθρο 1.40 Συνοδεία του αθλητή από τρίτους και µη επιτρεπόµενη υποστήριξη
 Άρθρο 1.41 Συνοδεία αθλητή από εγκαταλείψαντα αθλητή
 Άρθρο 1.42 Μη τήρηση ή εγκατάλειψη της διαδροµής του αγώνα, κίνηση σε αυτήν µε ανάποδη φορά.
 Άρθρο 1.43 Παράβαση άρθρου του Κ.Ο.Κ.
 Άρθρο 1.53 Παραχάραξη ή πλαστογράφηση Βιβλιάριου Ποινών, ή χρήση Βιβλιάριου άλλου αθλητή  Άρθρο

1.53.5Μη διέλευση από έναν Σ.Ε.Χ. 

 Άρθρο 1.58 Άφιξη σε Σ.Ε.Χ. µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 60' λεπτά από τον ιδανικό χρόνο άφιξης του
συγκεκριµένου αθλητή σε αυτό
 Άρθρο 1.59 Υπέρβαση των 30 λεπτών από ΣΕΧ σε ΣΕΧ
 Άρθρο 1.60 Μη διέλευση από έναν Σ.Ε.∆.
 Άρθρο 1.61 ∆οκιµές σε διαδροµή ειδικής δοκιµασίας
 Άρθρο 1.63 Κυλινδρισµός διαφορετικός από τον δηλωθέντα ± 3%

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1.71 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Κάθε αθλητής υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής του αποδέχεται τον Ειδικό Κανονισµό του αγώνα.

1.72 ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Κάθε αθλητής που επιθυµεί να πάρει εξηγήσεις για την τελική κατάταξη κάθε αγωνιστικής ηµέρας δικαιούται να
υποβάλει προς τον Αλυτάρχη γραπτή αίτηση µέσα στις προθεσµίες των άρθρων 1.73.1, 1.73.2 και 1.73.3.

1.73 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη, τον Βοηθό του ή τον Γραµµατέα του αγώνα, προσωπικά από
τον αθλητή.
Καµία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο που αναφέρεται στην
αντίστοιχη εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ.
Αν η ένσταση απορριφθεί το παράβολό της εκπίπτει υπέρ της ΑΜΟΤΟΕ στην οποία αποδίδεται µέσα σε 48 ώρες,
ενώ αν γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται αµέσως στον ενιστάµενο.
Αν για τον έλεγχο µοτοσυκλέτας µετά από ένσταση δηµιουργούνται έξοδα ο ενιστάµενος µαζί µε το παραπάνω
παράβολο ένστασης πρέπει να καταβάλει και το εφ άπαξ ποσό του τεχνικού ελέγχου που προβλέπει η σχετική
Τεχνική
Εγκύκλιος της ΑΜΟΤΟΕ.
Σαν έξοδα τεχνικού ελέγχου θεωρούνται και τα έξοδα ενδεχόµενης µεταφοράς. Αν για να προχωρήσει ο έλεγχος
χρειάζονται και επί πλέον χρήµατα θα πρέπει ο ενιστάµενος να καταθέσει και αυτά πριν προχωρήσει ο έλεγχος. Το
επί πλέον αυτό ποσό καθορίζεται από τους Αγωνοδίκες.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή επιστρέφεται στον ενιστάµενο όλο το ποσό του τεχνικού ελέγχου που κατέθεσε ενώ τα
έξοδα καλύπτει ο αθλητής στον οποίο έγινε η ένσταση.
Αν η ένσταση απορριφθεί αλλά δεν έχει ξοδευθεί όλο το ποσό που κατέθεσε ο ενιστάµενος τότε του επιστρέφεται το
τµήµα του ποσού που δεν χρειάσθηκε για τον έλεγχο.
Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων είναι αυτές που αναφέρονται στα 2 επόµενα άρθρα.

1.73.1 Ενστάσεις κατά µοτοσυκλέτας
Οι ενστάσεις που αφορούν µοτοσυκλέτα ή/και αθλητή πρέπει να κατατίθενται µέσα σε µισή ώρα (30') από τον
τερµατισµό του τελευταίου αθλητή της κατηγορίας του ενιστάµενου για κάθε αγωνιστική ηµέρα.

1.73.2 Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων
Αν η ένσταση αφορά τα αποτελέσµατα της πρώτης αγωνιστικής ηµέρας διήµερου αγώνα πρέπει να κατατεθεί µέσα
σε 24 ώρες από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων και πάντως όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά
από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων της δεύτερης µέρας.
Αν η ένσταση αφορά τα αποτελέσµατα της δεύτερης αγωνιστικής ηµέρας διήµερου αγώνα ή τα αποτελέσµατα
µονοήµερου αγώνα πρέπει να κατατεθεί µέσα σε 30' λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων.

Ένσταση µπορεί επίσης να υποβληθεί µέσα σε µία ώρα από τη στιγµή που ο αθλητής λάβει γραπτή
απάντηση από τους αγωνοδίκες σε αίτηµα που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 1.72.
1.73.3 Εφέσεις Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης από το Συµβούλιο των Αγωνοδικών σο ενιστάµενος έχει
το δικαίωµα υποβολής έφεσης, µέσα σε 30’ λεπτά από την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης για την
ένστασή του. Η έφεση αυτή πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στον Αλυτάρχη ή τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου των Αγωνοδικών από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το παράβολο έφεσης που
αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ.

1.74 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Ο Οργανωτής υποχρεούται να αποδώσει στην ΑΜΟΤΟΕ µέσα σε 48 ώρες πλήρη και λεπτοµερή λογαριασµό των
παραβόλων ένστασης και έφεσης που εισέπραξε καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των απορριφθέντων ενστάσεων.

1.75 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών είναι αρµόδιο να ερµηνεύσει τον παρόντα Γενικό Κανονισµό καθώς και τον Ειδικό
Κανονισµό κάποιου αγώνα σε περίπτωση ασάφειάς τους. Σε δεύτερο βαθµό αρµόδια είναι η ΑΜΟΤΟΕ.
Το Συµβούλιο των Αγωνοδικών µπορεί επίσης να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα δεν προβλέπεται από τον
παρόντα ή/και τον Ειδικό Κανονισµό.

1.76 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πλήρη και ακριβή αποτελέσµατα πρέπει να ανακοινώνονται στο τέλος κάθε αγωνιστικής ηµέρας, όσο το δυνατόν
ταχύτερα και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο µέσα σε 2 ώρες από τον τερµατισµό και του τελευταίου αθλητή.
Εάν ο αγώνας είναι διήµερος τότε οι αθλητές πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα της δεύτερης µέρας γνωρίζοντας τα
αποτελέσµατα της πρώτης.